Wszystkie osoby, które zajmują się obsługą lub konserwacją urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, muszą posiadać uprawnienia, upoważniające do wykonywania takich czynności. W przypadku obsługi podestów istotne jest, by zezwolenie obejmowało właściwą kategorię, stosowną do rodzaju podestu. Aby zdobyć takie uprawnienia, konieczne jest pozytywne przejście państwowego egzaminu przed komisją UTD.

Bezpieczne użytkowanie podestów ruchomych wymaga posiadania dużej wiedzy i umiejętności. W celu zminimalizowania ryzyka zawodowego, każdy operator i konserwator podestów musi więc wykazać się znajomością tematu przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego – mówi specjalista z Ośrodka Szkoleniowego GALILEUM.

To, czy wynik egzaminu państwowego zakończy się wynikiem pozytywnym, zależy oczywiście od rzetelnego przygotowania kandydata. Najprostszym sposobem na szybkie uzyskanie niezbędnych do pracy kwalifikacji jest zatem udział w profesjonalnym szkoleniu.

Szkolenie z zakresu obsługi podestów

W zależności od tego, czy kandydat na operatora planuje pracę z podestami ruchomymi, czy ruchomymi przejezdnymi, powinien wybrać kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia IP bądź IIP. Dobre szkolenie powinno zapewnić uczestnikowi zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne, dzięki czemu zaliczenie egzaminu przed komisją UDT nie będzie stanowiło wielkiego wyzwania.

Zakres szkolenia z obsługi podestów obejmuje wiadomości o dozorze technicznym oraz bezpieczeństwie i higienie pracy na danym stanowisku. Ponadto uczestnik kursu poznaje dokładną budowę części mechanicznej i elektrycznej podestu, aparatów i urządzeń zabezpieczających oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych urządzenia.

Posiadając wiedzę z zakresu budowy podestu, kandydat na operatora musi jeszcze zdobyć umiejętność jego obsługi oraz informacje na temat jego prawidłowej konserwacji. Takiemu przygotowaniu służą oczywiście zajęcia praktyczne, które obowiązkowo muszą znaleźć się w programie kursu z obsługi podestów.

Największą zdawalnością egzaminu państwowego UDT mogą pochwalić się te ośrodki szkoleniowe, które naprawdę dbają o stan wiedzy swoich słuchaczy. Właśnie dlatego przed podejściem do egzaminu przed inspektorami warto wiąż udział w wewnętrznym teście. Po ukończeniu kursu i zaliczeniu wewnętrznego sprawdzianu, uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Szkolenia z zakresu konserwacji podestów

Również konserwator podestów musi legitymować się uprawnieniami nadanymi przez UTD na podstawie wyniku egzaminu przed komisją. Planując ubieganie się o takie uprawnienia, warto pamiętać, że aby przystąpić do egzaminu, niezbędne jest świadectwo kwalifikacyjne G1. Kandydat, który nie posiada takich uprawnień, może zdobyć je w trakcie kursu na konserwatora.

Program szkolenia z konserwacji podestów obejmuje zagadnienia podobne do kursu na operatora, jednak w znacznie poszerzonym zakresie. Przyszły konserwator bardzo szczegółowo poznaje budowę części mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych oraz urządzeń bezpieczeństwa podestów, a także nabywa umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności konserwacyjnych.

Podobnie jak w przypadku obsługi, szkolenie z zakresu konserwacji podestów zapewnia drobiazgowe przygotowanie teoretyczne (dozór techniczny, budowa podestu, BHP), jak i praktyczne. Gotowość do egzaminu przed komisją UDT również warto potwierdzić podczas testu wewnętrznego w ośrodku szkoleniowym.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

W szkoleniu na  operatora lub konserwatora podestów ruchomych może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, jeżeli stan zdrowia umożliwia pracę na danym stanowisku. W przypadku szkoleń z zakresu konserwacji podestów, zalecane jest dodatkowo przynajmniej roczne doświadczenie w charakterze pomocnika konserwatora.

Do kursów mogą przystępować zarówno osoby indywidualne (w ramach naboru otwartego), jak również zorganizowane grupy pracowników. W przypadku szkoleń zamkniętych zajęcia odbywają się na terenie zakładu pracy, gdzie szkoleniowiec przyjeżdża w umówionych terminach ze wszystkimi niezbędnymi materiałami dydaktycznymi i sprzętem.

Pozytywny przebieg egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT jest podstawą nadania uprawnień w zakresie obsługi lub konserwacji podestów danego typu. Uprawnienia takie nadawane są bezterminowo i honorowane nie tylko w Polsce, ale także na terenie innych państw Unii Europejskiej.