W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku Grupa Getin Noble Banku wypracowała zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 265,9 mln PLN (+76,9% r/r/). W  samym II kwartale zysk netto wyniósł 135,9 mln PLN co jest wynikiem o 35,9% lepszym niż w analogicznym okresie 2013 roku. Na koniec czerwca br. suma bilansowa Grupy Getin Noble Banku osiągnęła poziom 68,3 mld PLN, co oznacza 8,6% wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.   

„Dzięki konsekwentnej realizacji strategii Getin Up osiągnęliśmy największą dynamikę wzrostu półrocznego wyniku netto spośród wszystkich banków, które do tej pory opublikowały swoje wyniki finansowe. To niewątpliwy sukces i potwierdzenie zasadności podjętych półtora roku temu działań” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Nowa strategia przynosi również pozytywne efekty w zakresie poprawy efektywności. Na koniec czerwca ROE Getin Noble Banku wynosiło 11,2%, co oznacza wzrost rok do roku o ponad 4 punkty procentowe”– dodaje.

Pierwsze sześć miesięcy br. to dalsze, intensywne działania zmierzające do budowy bankowości relacyjnej opartej o wartości Getin UP. Wśród wdrożonych rozwiązań znalazł się m.in. Pakiet Korzyści „Mój Bank”. Jest to oferta skierowana do Klientów, którzy powierzyli obsługę swoich codziennych finansów Getin Bankowi i aktywnie korzystają z rachunku osobistego. Pierwsze półrocze to również realizacja rewolucyjnego projektu Getin Point. Obecnie z siedmiu samoobsługowych oddziałów Getin Banku mogą korzystać Klienci z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, Gdańska i  Poznania.

Na koniec czerwca 2014 roku saldo kredytów Grupy Getin Noble Banku wyniosło 48,8 mld PLN, a  saldo depozytów 54,4 mld PLN. Realizowane działania związane m.in. z obniżaniem kosztu finansowania oraz ze zmianą mixu produktowego przyczyniły się do wzrostu półrocznego wyniku odsetkowego o 13,8% do 728,1 mln PLN (r/r). Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnął poziom 228,3 mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 17,8% r/r.

W I półroczu Bank odnotował 24% wzrost średniomiesięcznej sprzedaży kredytów wysokomarżowych (innych niż hipotecznych) w stosunku do średniomiesięcznej sprzedaży w  analogicznym okresie 2013 roku. W tym samym czasie średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o 44%. Jest to zgodne z działaniami zmierzającymi do zwiększenia ROE i ROA.

Na koniec czerwca z oferty Banku korzystało ponad 140 tys. Klientów firmowych, co oznacza 12% wzrost w ujęciu rok do roku. Sprzedaż kredytów korporacyjnych oraz MSP wyniosła 865 mln PLN, co stanowi 31,9% całości sprzedaży kredytowej zrealizowanej przez Bank w II kwartale. Spółka rozwija również ofertę skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od stycznia do czerwca dynamika salda kredytów dla JST wyniosła 22,7%.

Getin Noble Bank od lat utrzymuje pozycję lidera rynku finansowania pojazdów. W II kwartale 2014  r. wartość udzielonych kredytów samochodowych osiągnęła poziom 364 mln PLN. Grupa aktywnie działa również w segmencie leasingu. W ciągu sześciu pierwszych miesięcy br. wartość  wyleasingowanego mienia wzrosła o blisko 66% (r/r) i osiągnęła poziom 1,3 mld PLN.

Bank kontynuuje pozytywny trend w zakresie poprawy jakości portfela kredytowego oraz stałego zmniejszania kosztów ryzyka. Od początku roku wartość nominalna sprzedanych kredytów nieregularnych osiągnęła poziom blisko 1 mld PLN. Natomiast wartość wierzytelności brutto nabytych od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne zbliżyła się do 1,7 mld PLN. Transakcje sprzedaży objęły zarówno portfele kredytów detalicznych, samochodowych, jak i hipotecznych. W  wyniku prowadzonych działań, po I półroczu br. wartość odpisów aktualizacyjnych osiągnęła poziom 320,4 mln PLN (-6,0% r/r). Na koniec czerwca jednostkowy współczynnik wypłacalności (CAR) wyniósł 12,6 % (+1,0 p.p. r/r).

W ramach realizowanego od czerwca Programu Emisji Papierów Dłużnych Getin Noble Bank wyemitował obligacje skierowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości 415  mln PLN. W lipcu Bank uplasował największą, jednorazową emisję tego typu niezabezpieczonych obligacji w swojej historii od 2008 roku. Obligacje o wartości 350 mln PLN były oprocentowanie na najniższym historycznie poziomie WIBOR 6M + 170 pb. Program Emisji przewiduje wielokrotne emisje obligacji i certyfikatów depozytowych do maksymalnej kwoty 2 mld PLN.

Zapraszamy na wideokonferencję, na której zostaną zaprezentowane wyniki Grupy Kapitałowej po I  półroczu 2014 roku. Transmisja odbędzie się dziś o godzinie 13.00 i będzie dostępna na stronie: http://opentv24.pl