Prologis Park Sochaczew Drugi Rok z Rzędu Magazynem Roku

 

 

WARSZAWA – 13 grudnia 2013 r. Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, poinformował o zdobyciu przez Prologis Park Sochaczew, drugi rok z rzędu, prestiżowej nagrody „Magazyn Roku” przyznawanej przez miesięcznik Eurobuild CEE.

 

Zwycięzca wyłaniany jest na podstawie niezależnej ankiety prowadzonej wśród najemców 19 parków logistycznych w Polsce. Ocenie zostały poddane jakość i usługi świadczone na terenie zgłoszonych do nagród parków.

 

Podczas uroczystej gali Eurobuild Awards, która odbyła się 5 grudnia w warszawskim hotelu Hilton, nagrodę odebrał Roman Skowroński, Vice President, Head of Property Management Prologis w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

„Dziękuję naszym klientom parku, którzy docenili wysiłek całego zespołu Property Management, włożony w rozwijanie parków Prologis i zapewnianie doskonałego poziomu obsługi” – powiedział Skowroński. „Cieszymy się, że możemy wspierać codzienną działalność naszych klientów. Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody”.

 

Prologis Park Sochaczew położony jest 50 kilometrów na zachód od centrum Warszawy, we wschodniej części miasta Sochaczew. Park oferuje bezpośredni dostęp do drogi E30 (Warszawa – Berlin), autostrady A2 i drogi 50/705 (Niemcy, Litwa). Posiada również własną bocznicę kolejową łączącą się z międzynarodowym węzłem kolejowym (Berlin – Moskwa).

 

Park składa się z sześciu budynków o łącznej powierzchni ponad 100 000 metrów kwadratowych. Firma Procter & Gamble zajmuje powierzchnię 38 000 metrów kwadratowych w budynkach 1 i 2 oraz 11 800 metrów kwadratowych w budynku 3. Większa część pozostałej powierzchni zajęta jest przez DHL i Pilkington Automotive Poland. Park oferuje możliwość rozbudowy o kolejne trzy budynki o łącznej powierzchni 90 000 metrów kwadratowych.

 

###

Kontakt

Marta Tęsiorowska

Vice President, Marketing & Communications

Prologis Central & Eastern Europe

Direct: +48 22 218 36 56

E-mail: mtesiorowska@prologis.com

 

Marta Rakoczy

PR Director

ConTrust

Direct: + 48 605 073 929

E-mail: m.rakoczy@contrust.pl

 

 

O Prologis

Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 52.2 miliona metrów kwadratowych w 21 krajach (stan na 30 września 2013 roku). Wśród ponad 4 500 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.

 

Wszelkie zawarte w niniejszym komunikacie prasowym informacje, które nie są faktami historycznymi mają wyłącznie charakter oświadczeń dotyczących okresów przyszłych w rozumieniu Punktu 27A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz Punktu 21E Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami. Owe oświadczenia dotyczące okresów przyszłych oparte są na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży oraz rynków, na których działa Prologis, na opiniach zarządu oraz na przyjętych przez zarząd założeniach. Oświadczenia takie uwzględniają liczne niepewności, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki finansowe Prologis. Wyrażenia takie jak „oczekuje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „dąży do”, „szacuje” wraz z ich wszelkimi odmianami oraz podobnymi określeniami mają na celu zidentyfikowanie takich oświadczeń dotyczących okresów przyszłych, które nie są zwykle oświadczeniami o charakterze historycznym. Wszystkie oświadczenia odnoszące się do wyników operacyjnych lub wydarzeń, których oczekujemy, lub których się spodziewamy w przyszłości – w tym oświadczenia dotyczące wzrostu wskaźników wynajmu

i zajętości, działalności deweloperskiej oraz zmian w wielkości sprzedaży lub udziale powierzchni poszczególnych obiektów, jak również pozbywania się aktywów, warunków ogólnych na obszarach geograficznych, na których działamy, naszego zadłużenia

i sytuacji finansowej, naszych zdolności do powoływania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych, wspólnych przedsięwzięciach inwestycyjnych – są oświadczeniami dotyczącymi okresów przyszłych. Oświadczenia te nie stanowią gwarancji osiąganych w przyszłości wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które są trudne do przewidzenia. Choć uważamy, że oczekiwania przedstawione we wszelkich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych oparte są na rozsądnych i uzasadnionych założeniach, to nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania się spełnią, a przez to rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się znacząco od tego, co wyrażono lub przewidziano w takich oświadczeniach dotyczących okresów przyszłych. Do czynników, które mogą wpłynąć na osiągane wyniki

i rezultaty należą, między innymi: (i) koniunktura gospodarcza na poziomie krajowym, międzynarodowym, regionalnym i lokalnym, (ii) zmiany na rynkach finansowych, zmiany stóp procentowych oraz kursów walut, (iii) zwiększona lub niespodziewana konkurencja związana z naszymi obiektami, (iv) ryzyka dotyczące przejęć, sprzedaży oraz budowy obiektów, (v) zachowanie statusu i struktury podatkowej Funduszu Inwestycji w Nieruchomości (Real Estate Investment Trust – REIT), (vi) dostępność finansowania i kapitału, poziomy utrzymywanego przez nas zadłużenia oraz nasze oceny kredytowe, (vii) ryzyka związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz fundusze, w tym nasza zdolność do powoływania nowych, wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz funduszy, (viii) ryzyko prowadzenia działalności na szczeblu międzynarodowym, w tym ryzyko kursowe, (ix) nieprzewidywalne czynniki naturalne, w tym ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych, oraz (x) czynniki dodatkowe wymienione w raportach złożonych przez Prologis do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ujęte pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka.” Prologis nie ma obowiązku aktualizowania żadnych oświadczeń dotyczących okresów przyszłych zawartych w niniejszej publikacji.