Nieuchronnie zbliża się termin złożenia zeznania rocznego PIT za 2015 rok. Rozliczenie podatkowe nie będzie różniło się znacząco od tego składanego w poprzednim roku, ale wprowadzono kilka zmian, o których warto pamiętać. Najważniejsze dotyczą tzw. ulgi prorodzinnej oraz korygowania deklaracji PIT.

Kto i do kiedy rozlicza PIT?

Zeznanie roczne PIT za 2015 rok powinniśmy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2016 r. Natomiast pracodawcy i ZUS, którzy rozliczają PIT za podatników (za pracowników lub świadczeniobiorców) muszą złożyć deklaracje do 29 lutego.

Obowiązek złożenia deklaracji PIT mają wszystkie osoby, które uzyskiwały w roku 2015 jakiekolwiek dochody, nawet jeśli były to niewielkie kwoty – przypomina Małgorzata Marek z Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Anna”. – Deklaracje PIT składamy we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, wysyłamy drogą elektroniczną poprzez platformę e-Deklaracje lub wysyłamy pocztą tradycyjną – dodaje M. Marek.

Jak podkreśla Małgorzata Marek, rozliczenie z fiskusem za 2015 rok nie różni się znacząco od rozliczeń dokonywanych w latach poprzednich. – Nie wprowadzono szerokich zmian w ulgach podatkowych, nie ograniczono też zakresu ich obowiązywania. Ale wprowadzono kilka pomniejszych zmian, o których warto pamiętać – tłumaczy specjalistka z Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Anna”.

Ulga prorodzinna nadal, ale zwrot ze zmianami

Najważniejsza zmiana dotyczy ulgi prorodzinnej i możliwości złożenia wniosku o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi wraz z zeznaniem rocznym. – Rozliczenia niewykorzystanej ulgi na dziecko trzeba dokonać w 2016 roku, bezpośrednio w deklaracjach PIT 36 lub PIT 37. Nie składa się już w tym celu załącznika PIT/UZ. To zmiana formalna, ale mimo wszystko nie można tak jak w poprzednim roku dołączyć tego samego załącznika – wyjaśnia Małgorzata Marek.

Podobnie jak w poprzednich latach, z ulgi prorodzinnej może korzystać każdy rodzic lub opiekun wychowujący jedno lub więcej dzieci, pod warunkiem że zamieszkują razem, a podopieczny uczy się i nie ukończył 25. roku życia oraz nie osiągnął dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł (do dochodów tych nie wlicza się renty rodzinnej). Obowiązuje przy tym kryterium dochodowe: 112 tys. zł (w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim lub samotnie wychowujących dzieci) i 56 tys. zł (w przypadku podatników nie pozostających w związku małżeńskim).

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi przysługuje tylko podatnikom, którzy opłacają lub mają opłacane składki ZUS lub składki zdrowotne – wyjaśnia Małgorzata Marek i dodaje: – Jeżeli kwota odliczenia z tytułu składek ZUS i zdrowotnych jest mniejsza od przysługującej podatnikowi ulgi prorodzinnej, wówczas przysługuje mu prawo zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi.

Korekta deklaracji PIT, bez uzasadnienia

Kolejna zmiana, o której warto wiedzieć, dotyczy korekty zeznania rocznego PIT. Od stycznia 2016 nie ma już wymogu dołączenia do korekty PIT pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. – Podatnik, który dostrzeże błędy w złożonej już deklaracji PIT, nie musi już składać załącznika ORD-ZU. Wystarczy, że złoży samo zeznanie korygujące – tłumaczy M. Marek.

Co istotne, zmiana ta dotyczy również poprzednich lat. Czyli, jeśli zajdzie konieczność skorygowania zeznania PIT za 2014 czy 2013, również wystarczy złożyć samo zeznanie korygujące, bez uzasadnienia korekty.

Warto również wiedzieć, że w trakcie czynności sprawdzających urzędnik Urzędu Skarbowego może samodzielnie skorygować błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, jeśli nie mają wpływu na wysokość ostatecznego rozliczenia podatkowego nie przekracza kwoty 5 tys. zł. Dotychczas był to próg 1 tys. zł.