Forum WaMaBOSS zaprasza na seminarium dotyczące budowania strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu w MAŁYCH i ŚREDNICH przedsiębiorstwach. Seminarium odbędzie
się 27 lutego br. w Nidzicy.

Bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur organizowane w ramach projektu Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, odbędzie się 27 lutego br.
w Garncarskiej Wiosce w Nidzicy, przy ulicy Kamionka 5. Organizatorem spotkania jest Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.

Tematem kolejnego z cyklu seminarium, będzie budowa strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym zagadnienia związane z budową wizji i ładu organizacyjnego w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz z głównymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

„Przedsiębiorstwa działają w sieci skomplikowanych relacji gospodarczych i społecznych, których analiza i weryfikacja jest kluczem do budowy przewagi konkurencyjnej firmy. Sukces firmy zależy
w dużej mierze od poziomu satysfakcji jej interesariuszy m.in. pracowników, udziałowców, klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej. Dlatego jednym z celów wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach jest umiejętne dopasowanie organizacji do otaczającego środowiska z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich jej bezpośrednich i pośrednich funkcji i interesariuszy.”- – powiedziała Małgorzata Romaniuk, kierownik projektu.

Spotkanie w Nidzicy poprowadzi Kamil Zięba – doświadczony doradca ds. CSR w obszarach relacji z pracownikami, ochrony środowiska i zaangażowana społecznego, kierownik projektu badawczego dotyczącego ekonomicznych aspektów stosowania koncepcji społecznie odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane metody analizy i mapowania kontrahentów w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, a także kwestie związane z określaniem wpływu i zaangażowania pracowników w działalność przedsiębiorstwa.

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu realizuje cykl bezpłatnych seminariów dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur, na temat wdrażania strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje takie zagadnienia, jak: wiedzę o CSR, zwłaszcza w aspekcie relacji z pracownikami, otoczeniem i środowiskiem naturalnym, czy też wiedzę o zasadach tworzenia strategii CSR przedsiębiorstwa, uwzględniających takie aspekty, jak promowanie zatrudnienia kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz zarządzanie wiekiem w firmie.
*******
Forum WaMaBoss
Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zostało powołane w 2012 w Olsztynie w ramach projektu realizowanego przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. Forum WaMaBoss zostało zawiązane na rzecz popularyzacji efektywnej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością. Zadaniem tej innowacyjnej formuły jest wspieranie skutecznego wdrażania koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie w sektorze Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach. Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu propaguje pozytywne wzorce i najlepsze inicjatywy, służące stworzeniu społecznej przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej pracodawców. Więcej informacji na temat Forum WaMaBoss na stronie www.centrum-csr.com.

Więcej informacji udziela:
Daria Kozieja
tel. 603 110 172
e-mail: d.kozieja@atchristie.com