Trudna sytuacja na rynku pracy, zwłaszcza osób powyżej 45 roku życia, wymusza wdrożenie nowych, skuteczniejszych metod aktywizacji osób bezrobotnych 45+. Jedną z takich metod jest Jobcoaching. Idealnie w te potrzeby wpisuje się realizowany przez Centrum Doradztwa Unijnego s.c. projekt „Jobcoaching” – innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czym jest Jobcoaching

Jobcoaching to nowatorska forma indywidualnego wsparcia osób bezrobotnych po 45 roku życia, w procesie poszukiwania pracy, a także w okresie adaptacji w nowym miejscu pracy.

W procesie Jobcoachingu biorą udział Jobcoach oraz klient (osoba bezrobotna). Rolą Jobcoacha nie jest doradztwo lub podsuwanie gotowych rozwiązań problemów, jakich doświadcza klient, a raczej inicjowanie, motywowanie oraz prowadzanie klienta przez proces zmian, który ma doprowadzić go do powrotu do zatrudnienia. Poszczególne zadania klient wykonuje sam pod nadzorem i kierunkiem Jobcoacha (tworzeniu listów motywacyjnych, CV, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.) Jobcoach pomaga klientowi wypracować dobre nawyki i zachowania w miejscu pracy, wspiera budowanie relacji zawodowych z pracodawcą i współpracownikami.

Dlaczego Jobcoaching

Przeprowadzone badania z jednej strony potwierdziły znane problemy bezrobotnych powyżej 45 roku życia, z drugiej strony dostarczyły nowych informacji oraz przedstawiły ocenę różnych czynników wpływających na sytuację bezrobotnych powyżej 45 roku życia na rynku pracy.

Oferowane przez urzędy pracy formy pomocy są niewystarczające. Osoby bezrobotne wskazują na konieczność zmian podejmowanych działań na bardziej skuteczne, długofalowe i prowadzące w ostateczności do szybkiego zdobycia i zachowania pracy. Pomoc jaką osoby powyżej 45 roku życia otrzymują z urzędu pracy głównie polega na kierowaniu bezrobotnych na staże lub szkolenia (choć często bezrobotni sami muszą szukać dla siebie szkoleń i prosić o kontakt z doradcą). Osoby bezrobotne powyżej 45 lat są zdania, że urzędy pracy nastawione są na ewidencjonowanie, a panująca rutyna powoduje trudności w efektywnym poszukiwaniu pracy.

Stąd potrzeba wprowadzenia innowacyjnej metody aktywizacji osób bezrobotnych jaką jest Jobcoaching, czyli długofalowy, pogłębiony sposób pracy z klientem, zakorzeniony w partnerskiej relacji, przy dużym stopniu zaufania pomiędzy Jobcoachem a klientem.

Pojedynczy proces jobcoachingowy może trwać od 6 do 18 miesięcy zależnie od stopnia trudności sytuacji danej osoby. Jobcoach nie gra roli doradcy klienta, który podaje mu gotowe rozwiązania. Jest raczej przewodnikiem w procesie zmiany, starając się wzmacniać zdolności i zasoby, naświetlać preferencje i możliwości jakie posiada klient.

Co chcemy osiągnąć

Celem projektu jest opracowanie programu szkolenia przy wykorzystaniu metodyki jobcoachingu i uzupełnienie kompetencji trenerów pracy w zakresie metodyki jobcoachingu, tak aby jobcoachingowie mogli gotowy model aktywizacji osób powyżej 45 roku życia wdrożyć do swojej praktyki. Ostatecznie pozwoli to na zwiększenie zatrudnienia wśród osób korzystających z tej metody.

Jak zostać Jobcoachem?

Centrum Doradztwa Unijnego zaprasza pracowników publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej z terenu woj. wielkopolskiego na szkolenia w zakresie metodyki jobcoachingu.

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które po ich realizacji będą w ramach pracy bądź współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia , z organizacjami sektora pozarządowego zaangażowani w realizację polityki społecznej, z firmami prywatnymi świadczącymi usługi wsparcia rynku pracy, z instytucjami pomocy społecznej wprowadzać jobcoaching do własnej praktyki.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz szkoleń znajdują się na stronie internetowej www.jobcoaching.cdu.edu.pl.