Legitymacje nauczycielskie to dokumenty, które potwierdzają zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. O wydanie takiej legitymacji nauczyciel może wystąpić z wnioskiem do dyrektora. Nie jest to co prawda dokument obowiązkowy, jednak warto go posiadać.

Legitymacja na wniosek
Zgodnie z przepisami legitymacja służbowa wystawiana jest na wniosek nauczyciela. Za wydanie dokumentu dyrektor może pobrać opłatę o wysokości nieprzekraczającej kosztów jej wytworzenia. Zobowiązany jest wydać legitymację w terminie 30 dni od momentu otrzymania wniosku. Zarówno tryb wystawienia, jak i wzór legitymacji określony został szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 r.

Jak wyglądają legitymacje nauczycielskie?
Legitymacje nauczycielskie wykonywane są z wielowarstwowej laminowanej karty, na której znajduje się zdjęcie nauczyciela, imiona i nazwisko, a także nazwa pracodawcy i data ważności, która uzależniona jest od formy zatrudnienia nauczyciela. W przypadku zatrudnienia na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony legitymacja wystawiana jest na trzy lata. Przy umowie na czas określony legitymacja jest natomiast ważna przez czas trwania stosunku pracy. Na legitymacji nie poświadcza się żadnych innych faktów dotyczących nauczycieli, w tym uprawnień czy obowiązków.

Utrata ważności i zwrot legitymacji
W momencie wygaśnięcia czy też rozwiązania stosunku pracy nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu uprzednio otrzymanej legitymacji służbowej. Zwróconą legitymację anuluje się poprzez obcięcie jednego z jej rogów, a następnie pozostawienie w aktach osobowych nauczyciela. Nową legitymację należy z kolei wydać w przypadku jej utraty, jak również zmiany imienia, nazwiska czy nazwy pracodawcy. Wymiany na nową wymagają także legitymacje nauczycielskie, które zostały uszkodzone, zniszczone lub których termin ważności upłynął. Przepisy nie przewidują wydania duplikatu, co oznacza, że w razie zgubienia legitymacji nauczyciel powinien złożyć wniosek o wydanie nowej.