Akcje i obligacje to jedne z najbardziej popularnych papierów wartościowych. Występują w formie dokumentu lub zapisu w systemie informatycznym. Dzięki nim inwestor ma szanse na pomnażanie swoich środków. Najważniejsze różnice dotyczą stopnia ryzyka, wysokości zysku i prawami przysługującymi nabywcom.

Na czym zarabia nabywca?

Posiadacz akcji ma udział w kapitale spółki akcyjnej. Jego zysk lub utrata pieniędzy zależy od notowań akcji konkretnej spółki na giełdzie papierów wartościowych. Z kolei właściciel obligacji otrzymuje pieniądze z oprocentowania nałożonego na zaciągniętą pożyczkę. Jego wysokość wiąże się ze stanem finansów danej organizacji.

Kto wystawia?

Obligacje bywają wystawiane nie tylko przez firmy, ale również przez Skarb Państwa. Akcje emitują prywatne i państwowe spółki.

Właściciel i wierzyciel

Osoba, do której należy akcja (akcjonariusz) staje się współwłaścicielem spółki i zdobywa prawo do udziału w zyskach i stratach. Posiadacz obligacji (obligatariusz) będzie wierzycielem danej firmy zobowiązanej do spłaty pożyczonego kapitału razem z naliczonymi odsetkami.

Prawa

Akcjonariusz ma uprawnienia majątkowe i korporacyjne. Te pierwsze to na przykład prawo do dywidendy albo prawo do części majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Drugie wiążą się z uczestnictwem w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i pozyskiwaniem informacji na temat działalności firmy. Obligacji nie dają żadnych praw własności ani innych uprawnień względem emitenta.

Ryzyko

W przypadku obligacji można mówić o stabilnym dochodzie w postaci kuponów,  czyli okresowo wypłacanych odsetek. Przy niewielkim i średnim ryzyku wahają się one od 6 do 11%. Dostępne do nabycia są też pozbawione ryzyka obligacje Skarbu Państwa o oprocentowaniu 3-4% w skali roku. Gdy okres, na który wyemitowano obligację, dobiegnie końca, emitent wykupuje obligację i zwraca obligatariuszowi kwotę zainwestowaną na początku. Obligacje o zagrożonym wykupie można znaleźć na rynku wtórnym. Mogą przynieść one nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Dochód z nabycia akcji wydaje się potencjalnie nieograniczony. Jednak wysokie przychody obarczone są wysokim ryzykiem. Dotyczy ono głównie zmienności ich wyceny. Ryzyko makroekonomiczne zależy od wzrostu lub spadku inflacji, popytu konsumpcyjnego, wysokości stóp procentowych, deficytu budżetowego,  sytuacji politycznej i cen surowców. Także wzrost konkurencji i polityka wewnętrzna spółki oddziałują na sukces lub klęskę inwestycji.

Akcje to lepszy wybór dla osób lubiących ryzyko i oczekujących dużych zysków. Obligacje to bezpieczniejsza inwestycja, jednak generują mniejszy przychód. Niezależnie od tego, na który papier wartościowy się zdecydujemy, warto najpierw zapoznać się z podstawowymi cechami każdego z nich.