Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika odbywa się na wniosek wierzyciela i wymaga przedłożenia komornikowi tytułu wykonawczego do wyroku. Komornik może więc podjęć działania dopiero w momencie wpłynięcia wniosku wraz z wyrokiem opatrzonym klauzulą wykonalności.

Rola komornika w toku egzekucji

Komornik w postępowaniu egzekucyjnym jest wykonawcą wyroku wydanego przez sąd i jako urzędnik nie ma możliwości decydowania o wysokości kwoty egzekucji czy sposobu spłaty długu – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

Wszelkie czynności egzekucyjne wykonuje zgodnie z zaleceniami, które we wniosku wymienia wierzyciel, przy czym muszą one być zgodne z zapisami zawartymi w wyroku sądowym. Zadaniem komornika, czyli organu wykonawczego, jest jak najszybsze wyegzekwowanie należności od dłużnika i nie ma on możliwości samodzielnego wstrzymania lub zawieszenia egzekucji.

Ugoda z wierzycielem – zakończenie egzekucji

W toku egzekucji komorniczej z każdym dniem naliczane są koszty postępowania, do spłaty których zobowiązany jest dłużnik, dlatego w jego interesie jest jak najszybsza spłata zadłużenia lub zawarcie z wierzycielem ugody i zobowiązanie do indywidualnej spłaty długu. Kiedy dłużnik zawrze ugodę z wierzycielem, ten odbiera komornikowi tytuł wykonawczy i tym samym kończy postępowanie.

Potwierdzenie spłaty długu

Spłata długu powinna być udokumentowana odpowiednim potwierdzeniem, czyli zaświadczeniem o spłacie. Jest ono niezbędne, jeśli komornik nie został poinformowany o zawartej ugodzie z wierzycielem i indywidualnej spłacie, i w dalszym ciągu ściąga należności z konta dłużnika.

Spłata długu z pominięciem komornika

W sytuacji, gdy dłużnik zawrze ugodę z wierzycielem i podejmie się dobrowolnej spłaty zadłużenia, ale czynności egzekucyjne zostały wszczęte już wcześniej, jest zobowiązany do poniesienia kosztów egzekucyjnych, która wynosi 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

fotolia_88515208_subscription_monthly_m