WIĘCEJ ZARABIAJĄCYCH NA RYNKU OTC

W SEGMENTACH: OBLIGACJI, AKCJI I INDEKSÓW GIEŁDOWYCH

 

W II kw. 2017 r. odsetek inwestorów zarabiających na rynku OTC zwiększył się w stosunku do I kw. br. w 3 z 5 raportowanych przez krajowe domy maklerskie kategorii instrumentów. W omawianym okresie blisko 60% polskich inwestorów osiągnęło zyski dzięki inwestycjom w pochodne na obligacje oraz stopy procentowe. W ostatnich 3 miesiącach więcej klientów krajowych domów maklerskich odnotowało zyski również w segmencie akcji i indeksów giełdowych rynku OTC.

Segmenty rynku OTC % klientów, którzy zanotowali zysk % klientów, którzy zanotowali stratę
II kw. 2017 r. I kw. 2017 r. II kw. 2017 r. I kw. 2017 r.
Obligacje i stopy procentowe 56,6 53,1 43,2 45,9
Towary 40,3 43,6 59,7 56,3
Akcje 35,7 31,0 64,1 68,8
Waluty 36,1 39,5 63,8 60,5
Indeksy giełdowe 39,2 34,6 60,7 65,3
Segmenty razem 41,6 40,3 58,3 59,4

Wyniki osiągane przez klientów X-Trade Brokers DM S.A., DM TMS Brokers S.A. i DM BOŚ S.A. na rynku OTC instrumentów pochodnych w II kw. 2017 r. Raportowane wyniki dotyczą klientów korzystających z usług rodzimych domów maklerskich nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

W II kw. 2017 r. wyniki inwestorów na rynku OTC w Polsce były lepsze od tych osiągniętych w I kw. 2017 r. Średnia zyskowność wszystkich kategorii instrumentów wzrosła w ostatnich 3 miesiącach do 41,6% z 40,4% na początku roku. W poszczególnych segmentach rynku OTC odsetek zarabiających w br. wzrósł kw./kw. od 3% (segment obligacji i stóp procentowych) do 5% (segment indeksów giełdowych).

 

Obecnie klienci krajowych biur maklerskich to świadomi inwestorzy, którzy swoje inwestycje dywersyfikują odpowiednio pomiędzy produkty o mniejszym i większym ryzyku. Inwestycje na różnych rynkach i komplementarność dostępnych instrumentów, w tym rynku OTC, daje im większe możliwości i pozwala na lepsze zarządzenie ryzykiem, a w rezultacie osiąganie lepszych wyników. Rynek pozagiełdowy oferuje doświadczonym inwestorom, którzy akceptują wysokie ryzyko, ponadprzeciętne stopy zwrotu.

 

ZWIĘKSZA SIĘ LICZBA ZARABIAJĄCYCH NA POCHODNYCH NA OBLIGACJE I STOPY PROCENTOWE

W II kw. 2017 r. największy odsetek krajowych inwestorów na rynku OTC osiągnęło zyski na rynku kontraktów na obligacje oraz stopy procentowe. Wśród klientów krajowych domów maklerskich 56,6% inwestujących w ten rodzaj instrumentów na rynku pozagiełdowym zanotowało zysk, tj. 3,4 p.p. więcej niż w I kw. 2017 r.

 

POPRAWA WYNIKÓW NA POCHODNYCH NA AKCJE I INDEKSY GIEŁDOWE

W omawianym okresie wzrosła także liczba inwestorów notujących zyski w segmencie kontraktów na akcje oraz pochodne na indeksy giełdowe. Blisko 36% inwestujących w kontrakty na akcje zakończyło II kw. br. na plusie w porównaniu z 31% w I kw. 2017 r. W segmencie pochodnych na indeksy giełdowe analogicznie wartości te wyniosły 39,2% i 34,6%. Poprawa wyników w tych segmentach rynku OTC wynika głównie z rosnącej konsolidacji rynku, dzięki czemu nie występują na nim gwałtowne i silne wahania cen.

 

W omawianym okresie 36,1% klientów inwestujących w pochodne na waluty osiągnęło zyski. W II kw. 2017 r. w segmencie towarów zysk osiągnęło 40,3% inwestorów. Wyniki na rynku forex to w przeważającym stopniu efekt wyjścia rynku z fazy konsolidacji na najpopularniejszej parze walutowej – EUR/USD. Wzrost zmienności na tej parze walutowej to wynik zmiany planów prowadzenia polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny oraz System Rezerwy Federalnej na bardziej restrykcyjną.

 

Więcej informacji:

Marek Wołos, Ekspert ds. rynków OTC Izby Domów Maklerskich

Tel.: +48 602.305.705

E-mail: marek.wolos@idm.com.pl

 

Izba Domów Maklerskich jest największą niezależną samorządową organizacją środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, zrzesza obecnie 20 krajowych domów i biur maklerskich. Ich łączny udział w obrotach akcjami wszystkich krajowych domów maklerskich na GPW w 2016 roku wyniósł 77%.