Fortress Gifts, dostawca produktów promocyjnych dla potrzeb akcji promocyjnych, gadżetów korporacyjnych i eventów przygotował nowość w swojej ofercie. To KOLEKCJA GOOD GIFTS, wyjątkowych gadżetów, które wyróżnia DESIGN. Połączenie ciekawej formy z praktycznym zastosowaniem. Kolekcja prezentuje gadżety w grupach m. in.: akcesoria kuchenne, gadżety do szkoły, torby zakupowe oraz oferta dla usług.

Kolekcja specjalna GOOD GIFTS sygnowana przez Fortress Gifts, powstała z pasji do gadżetów, doświadczenia, a także potrzeb rynku.

Fortress Gifts zaproponował gadżety w grupach: m.in. Akcesoria Kuchenne, Gadżety do szkoły, Torby zakupowe oraz ofertę specjalną dla usług. W kolekcji GOOD GIFTS znajdą się również propozycje gadżetów dla dzieci.

Ga­dżety wy­róż­nia de­sign oraz bar­dzo do­bre do­bra­nie ma­te­ria­łów. Mocna, ener­ge­tyczna ko­lo­ry­styka i ja­kość wy­koń­cze­nia pod­kre­ślają cha­rak­ter pro­duk­tów promocyjnych. Takie ga­dżety po­bu­dzają i za­chę­cają do kre­atyw­no­ści oraz twór­czego dzia­ła­nia, in­spi­rują. Do­bry de­sign przed­mio­tów co­dzien­nego użytku ma na nas po­zy­tyw­nie od­dzia­ły­wa­nie, które warto wykorzystać.

For­tress Gi­fts de­dy­kuje Ko­lek­cję GOOD GI­FTS dla branży FMCG, wy­daw­nictw, pro­du­cen­tów sprzętu AGD oraz jako ga­dżety kor­po­ra­cyjne czy ga­dżety dla even­tów róż­nych firm.

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts
www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszaki.htm

Kolekcja GOOD GIFTS od Fortress Gifts_2Kolekcja GOOD GIFTS od Fortress Gifts_1Fg05