Jak powinna wyglądać edukacja wczesnoszkolna, aby przyszli absolwenci szkół nie byli bezrobotnymi? Czy szkoła może i powinna być centrum aktywizacji lokalnych społeczności,
a nauczyciele ich liderami? Jakie narzędzia, w oparciu o nowoczesne technologie, są niezbędne szkołom, aby mogły pełnić taką funkcję, a tym samym stać się rentowne z perspektywy samorządów. I na koniec – jaka ma być forma efektywnej współpracy podmiotów administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym dla dobra edukacji. Te kwestie
oraz przykłady dobrych praktyk omówią uczestnicy ogólnopolskich konsultacji społecznych – pod patronatem m.in. MEN, MPiPS, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Małopolskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Małopolskiego oraz Marszałka Dolnośląskiego, jak również Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektorów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- których koordynatorem jest Fundacja Innowacyjna Edukacja. 

Ogólnopolskie konsultacje społeczne – z udziałem przedstawicieli administracji rządowej
i samorządowej, organów prowadzących szkoły, kuratoriów oświaty, ośrodków szkolących nauczycieli, uczelni wyższych, wojewódzkich urzędów pracy i społeczności lokalnych – mają na celu skonsultowanie innowacyjnego modelu współpracy ww. podmiotów oraz przedstawienie dobrych praktyk
zastosowania rozwiązań zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji
oraz w kontekście aktywizacji zawodowej w kraju i na świecie, tak, aby w przededniu uruchomienia nowej perspektywy finansowej, uniknąć błędów popełnionych przez inne kraje.

 

Konsultacje, pod nazwą „Cyfrowa edukacja jako narzędzie jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa”, są kontynuacją spotkań zapoczątkowanych w 2013 r., które do tej pory odbyły się
w 8 regionach Polski. Debata odbędzie się w poniedziałek, 20 października br., w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 oraz we wtorek 21 października br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na ul. Uniwersyteckiej 7-10 we Wrocławiu w godzinach 10.00-13.45.

 

„Ponad dwuletni proces badawczy i diagnostyczny, który opierał się na spotkaniach i zbieraniu opinii na terenie całego kraju, wskazał, że kluczem do przyszłości polskiej edukacji jest w pierwszym rzędzie odpowiednie wsparcie nauczycieli, zarówno jeśli chodzi o nowoczesne narzędzia, jak również o rozwój
i motywację. Uczelnie wyższe, przygotowujące przyszłych nauczycieli, są często inkubatorami wzorcowych rozwiązań, które niestety nie są popularyzowane. Nawiązana w tym roku współpraca MEN i MNiSW w zakresie tzw. szkół ćwiczeń, otwiera przed uczelniami nowe możliwości
w kontekście akademickich centrów kreatywności. Jest to duża szansa na wdrożenie autorskich rozwiązań, stworzonych przez uczelnie, przy współpracy ze szkołami w poszczególnych regionach Polski.”
– powiedziała Agata Tyszkiewicz, Prezes Fundacji Innowacyjna Edukacja, Członek Zespołu
ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

Jednym z celów debaty jest także omówienie proponowanego modelu współpracy opartego
na synergii finansowania szkół podstawowych przez administrację rządową i samorządową, zgodnie
z kompetencjami, przy jednoczesnej realizacji zadań własnych.

 

Konsultacje odniosą się do problemów zidentyfikowanych przez administrację publiczną, jak również bezpośrednich odbiorców – nauczycieli i dyrektorów szkół, a jednocześnie zmierzają do uzgodnienia praktycznego wzorca współpracy i efektywnego działania, dzięki któremu szkoły podstawowe

i gimnazja staną się miejscami wspierającymi rozwój, motywacje i zaangażowanie zarówno dzieci, jak i ich środowisk. Wsparcie roli nauczyciela jako mentora i architekta twórczego rozwoju jest istotną
i palącą kwestią, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zwalnianych nauczycieli, których wartość
dla społeczeństwa jest nie do przecenienia.

 

Podczas spotkania będzie miała miejsce dyskusja na temat rzeczywistych przeszkód oraz możliwości wdrażania zmian w systemie nauczania, z perspektywy kwestii aktywizacyjnych oraz przyszłego rynku pracy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kolejne spotkania odbędą się we Wrocławiu, Łodzi, Opolu, Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie oraz Warszawie.