Być może Ty lub ktoś z Twoich bliskich otrzymał wezwanie w sprawie przesłuchania. Jeśli masz w nim wziąć udział jako świadek, to zapewne odrobinę się stresujesz, ale uczucie to nie jest przytłaczające. Jeżeli natomiast na wezwaniu widnieje hasło „podejrzany”, w Twojej głowie pojawia się mętlik i zaczynasz się zastanawiać, co Cię właściwie czeka?

Postępowanie karne krok po kroku

Wszystkie sprawy karne prowadzone są w podobny sposób, w kilku następujących po sobie etapach. Oczywiście ich przebieg jest uzależniony ściśle od ich charakteru. Ponadto wpływa na niego rodzaj przewinienia, które stanowiło podstawę do wezwania podejrzanego na komisariat policji lub bezpośrednio do prokuratury.

Etap pierwszy

To właśnie policjant lub prokurator jest odpowiedzialny za tę część postępowania karnego. Organy  ścigania mają na tym etapie obowiązek zebrać możliwie jak największą ilość dowodów w sprawie. Nie mogą to być jednak dowody pozyskane w wyniku luźnej rozmowy między podejrzanym a policjantem czy prokuratorem. Ponieważ wobec podejrzanego zastosowano już postępowanie, to wszystkie informacje pozyskane przez organy ścigania muszą być należycie utrwalone. Dobrym przykładem procesowej formy utrwalania dowodów jest protokół.

Na tym etapie postępowania karnego organy śledcze mają obowiązek nie tylko zebrać dowody, ale również udzielić wszystkich niezbędnych informacji osobie przesłuchiwanej. O ile cała procedura jest dobrze znana i w pełni zrozumiała dla osoby prowadzącej przesłuchanie, tak dla samego podejrzanego jest to całkowita nowość i powinien być dobrze poinformowany o poszczególnych jej krokach. Dlatego osoba przesłuchiwana powinna zostać powiadomiona m.in. o fakcie, że może odmówić zeznań lub o tym, jakie konsekwencje czekają ją za złożenie fałszywych zeznań.

Etap drugi

Następnym krokiem w postępowaniu karnym jest tzw. postępowanie przygotowawcze. Można je podzielić na dwa segmenty, z czego pierwszy dotyczy całej sprawy, drugi zaś odnosi się stricte do podejrzanego.

Kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, w którym nie wskazano żadnego sprawcy, to postępowanie przygotowawcze dotyczy całej sprawy. Jeżeli zaś prokurator stwierdza, że należy wszcząć postępowanie przeciwko konkretnej osobie, to zaczyna się wobec niej postępowanie przygotowawcze, którego zakończeniem jest złożenie w sądzie aktu oskarżenia.

Etap trzeci

Po złożeniu aktu oskarżenia postępowanie karne przenosi się do sądu. Sędzia prowadzący sprawę ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi zebranymi dowodami, by określić podstawy do oskarżenia, a później określić, czy oskarżenia zostały postawione słusznie czy nie. Warto podkreślić, że oskarżony na drodze sądowej ma stały dostęp do akt sprawy (czego nie przewiduje się na wcześniejszym etapie, czyli postępowaniu przygotowawczym, aż do jego zakończenia). Ma więc świadomość tego, jakie zarzuty zostały mu postawione i na podstawie czego. Co za tym idzie, ma większą szansę na to, by wytoczyć skuteczną linię obrony.

Źródło: http://kancelariaea.pl/uslugi/obsluga-prawna-klientow-indywidualnych/sprawy-karne.html