• Analiza częściowa danych z badania RE-LY® potwierdza, że leczenie dabigatranem wywiera korzystny wpływ na pogarszanie się czynności nerek 1 z czasem w porównaniu z warfaryną.
 • Dane te dodatkowo wspierają długotrwałe stosowanie dabigatranu w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków (NVAF) 1.

 

Ingelheim, Niemcy, wrzesień 2014 r. – Nowe dane wskazują, że pogorszenie czynności nerek postępuje wolniej u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca (niezastawkowym migotaniem przedsionków – ang. non-valvular atrial fibrillation, NVAF) leczonych eteksylanem dabigatranu niż u pacjentów otrzymujących warfarynę 1. Naturalne pogarszanie się czynności nerek stanowi oczekiwane następstwo starzenia się lub innych chorób podstawowych 2. Nowe dane potwierdzają, że długotrwałe leczenie dabigatranem jest korzystniejsze niż leczenie warfaryną w odniesieniu do pogarszania się czynności nerek z czasem 1. Wyniki nowej analizy częściowej danych z badania RE-LY® zostały przedstawione podczas sesji poświęconej najnowszym doniesieniom z badań klinicznych (Clinical Trial Update Hot Line session) w ramach zjazdu ESC 2014 zorganizowanego w Barcelonie przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne 1.

 

„Dane te potwierdzają, że dabigatran to dobra opcja terapeutyczna do długotrwałego stosowania u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków” – stwierdził profesor Michael Böhm, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Saary (Homburg/Saar, Niemcy). „Przedstawione wyniki badania RE-LY® mogą mieć szczególne znaczenie dla pacjentów z NVAF i chorobami współistniejącymi, które negatywnie wpływają na ich czynność nerek, takimi jak cukrzyca oraz dla pacjentów ze źle kontrolowanym leczeniem antagonistą witaminy K. Przy długotrwałym stosowaniu dabigatranu tacy pacjenci mogą odnosić dodatkowe korzyści”.

 

Dane przedstawione podczas sesji zjazdu ESC 2014 poświęconej najnowszym doniesieniom uzyskano z analizy wstępnej post hoc wyników badania RE-LY® z udziałem ponad 18.000 pacjentów; dotyczą one porównania zmian czynności nerek u pacjentów leczonych warfaryną lub dabigatranem (w dawce 110 mg lub 150 mg dwa razy na dobę)1.

 

Wyniki wskazują, że czynność nerek pogarszała się szybciej u pacjentów otrzymujących warfarynę niż dabigatran (w którejkolwiek dawce) 1. Dla obu dawek dabigatranu po 30 miesiącach różnica w porównaniu z warfaryną była istotna, a wzorzec zmian podobny w różnych podgrupach pacjentów otrzymujących dabigatran 1. U pacjentów, u których leczenie warfaryną było źle kontrolowane, a wartość wskaźnika INR (International Normalized Ratio) pozostawała przez dłuższy czas powyżej zakresu wartości zalecanych (INR 2-3), czynność nerek pogarszała się wyraźnie szybciej niż u pacjentów otrzymujących dabigatran 1. Pacjenci z cukrzycą, u których ryzyko rozwoju chorób nerek jest ogólnie wysokie, byli szczególnie wrażliwi na działanie warfaryny, a pogorszenie czynności nerek następowało u nich szybciej niż u pacjentów z NVAF, którzy nie chorowali na cukrzycę1. To samo spostrzeżenie odnosiło się do pacjentów wcześniej leczonych warfaryną1. Również u tych pacjentów stosowanie dabigatranu było korzystniejsze niż stosowanie warfaryny1.

 

Chociaż dokładny mechanizm wywołujący tę różnicę nie został dotąd określony, jego patofizjologiczne uwarunkowania są dobrze znane. Wiadomo, że witamina K chroni przed powstawaniem zawierających wapń złogów w ścianach naczyń krwionośnych (wapnieniem naczyń) 3. Stosowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych będących antagonistami witaminy K, takich jak warfaryna, wiąże się z ogólnym hamowaniem działania witaminy K, a przez to nasileniem wapnienia naczyń i rozwoju uszkodzeń naczyniowych 3. Dabigatran to doustny bezpośredni inhibitor trombiny, który nie wpływa na działanie witaminy K, ale poprzez inny mechanizm hamuje krzepnięcie krwi w celu zapobiegania udarowi mózgu u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków4,5,6.

 

~KONIEC~

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Eteksylan dabigatranu

Wyniki kluczowego badania RE-LY® dotyczącego dabigatranu przedstawiono po raz pierwszy pięć lat temu podczas zjazdu ESC 2009 w Barcelonie. Od tamtego czasu wnioski z badania RE-LY® zostały ponownie potwierdzone w niezliczonych analizach częściowych i uznane przez instytucje regulacyjne na całym świecie, a niedawno uzyskały dodatkowe potwierdzenie poza badaniami klinicznymi w dokonanej przez FDA niezależnej ocenie danych 134.000 pacjentów z AF w ramach systemu Medicare 7-9.

W USA dawki eteksylanu dabigatranu zarejestrowane do stosowania w profilaktyce udaru mózgu i zatoru w krążeniu systemowym u dorosłych pacjentów z NVAF to 150 mg dwa razy na dobę i 75 mg dwa razy na dobę 10. W Europie dawka 75 mg dwa razy na dobę nie jest zarejestrowana do stosowania w tym wskazaniu.5

 

Korzystny profil skuteczności i bezpieczeństwa dabigatranu został dobrze udokumentowany zarówno w badaniach klinicznych 11-19, jak i w warunkach codziennej praktyki 7-9. Produkt ten jest dostępny od ponad 6 lat i został zarejestrowany w ponad 100 krajach na całym świecie, w których odgrywa dziś istotną rolę w ochronie pacjentów z NVAF przed udarem mózgu. Doświadczenie kliniczne w stosowaniu dabigatranu przewyższa doświadczenie w stosowaniu wszystkich innych nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych i odpowiada 2,4 miliona pacjentolat we wszystkich zatwierdzonych wskazaniach na całym świecie.20

 

Obecnie zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania dabigatranu są:5,10

 • Profilaktyka udaru mózgu i zatoru w krążeniu systemowym u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków i czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu
 • Profilaktyka pierwotna żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów poddawanych planowanym operacjom całkowitej alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego
 • Leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) oraz zapobieganie nawrotom ZŻG i ZP* u osób dorosłych

 

Dabigatran — bezpośredni inhibitor trombiny (DTI) — był pierwszym powszechnie zarejestrowanym produktem z nowej generacji bezpośrednio działających doustnych leków przeciwkrzepliwych dostępnych w odpowiedzi na istotne, niezaspokojone dotąd potrzeby medyczne w zakresie profilaktyki i leczenia ostrych i przewlekłych chorób zakrzepowo-zatorowych 4,5. Silne działanie przeciwzakrzepowe bezpośrednich inhibitorów trombiny wynika ze swoistego blokowania aktywności trombiny — głównego enzymu uczestniczącego w procesie tworzenia zakrzepów (skrzepliny) 6. W przeciwieństwie do leków z grupy antagonistów witaminy K, które działają w sposób zmienny poprzez różne czynniki krzepnięcia, dabigatran wykazuje skuteczne, przewidywalne i stałe działanie przeciwkrzepliwe z niewielkim potencjałem interakcji z innymi lekami, bez jakichkolwiek interakcji z produktami spożywczymi oraz bez konieczności rutynowego monitorowania krzepliwości lub dostosowywania dawki 4,21.

 

Stosowanie dabigatranu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) jest przeciwwskazane 5,10. W szczególnych sytuacjach (np. przed włączeniem leczenia lub w przypadku podejrzenia pogorszenia czynności nerek – np. na skutek hipowolemii, odwodnienia lub równoczesnego zastosowania pewnych leków) lekarz powinien ocenić czynność nerek u pacjenta 5,10. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat lub z niewydolnością nerek czynność nerek należy oceniać podczas leczenia nie rzadziej niż raz w roku 5,10.Jest to konieczne w celu wykrycia określonego w dokumentacji produktu możliwego przeciwwskazania do jego stosowania 5,10. Czynność nerek należy oceniać jedynie za pomocą wzoru podanego i zalecanego w dokumentacji produktu 5,10. Czynność nerek należy oszacować za pomocą równań uwzględniających płeć, wiek i masę ciała pacjenta, jak zalecono w dokumentacji produktu 5,10.

 

Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 142 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47000 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

 

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

 

W 2013 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 14,1 mld euro. 19,5% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy  rozwój.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.boehringer-ingelheim.com.

                         

Piśmiennictwo

 1. Böhm M. et alFavourable Effects of Dabigatran Etexilate versus Warfarin on renal function change over time in patients with atrial fibrillation: results from the RE-LY trial. Clinical Trial Update Hotline Session. ESC Congress 2014.Presented on 2 September 2014.
 2. Cohen E. et al. A longitudinal assessment of the natural rate of decline in renal function with age.. J Nephrol. 2014 March 19. Epub ahead of print.
 3. Chatrou ML, et al. Vascular calcification: the price to pay for anticoagulation therapy with vitamin K-antagonists. Blood Rev. 2012;26:155-66.
 4. Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285–95.
 5. Dabigatran etexilate European Summary of Product Characteristics, 2014.
 6. Di Nisio M, et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med. 2005;353:1028–40.
 7. European Medicines Agency Press Release – 25 May 2012: EMA/337406/2012. European Medicines Agency updates patient and prescriber information for dabigatran. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/05/news_detail_001518.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
  Last accessed: August 2014.
 8. Southworth MR. et al. Dabigatran and postmarketing reports of bleeding.N Engl J Med. 2013;368:1272-4.
 9. FDA Drug Safety Communication: FDA study of Medicare patients finds risks lower for stroke and death but higher for gastrointestinal bleeding with dabigatran compared to warfarin – 13 May 2014. http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm396470.htm Last accessed: August 2014
 10. Dabigatran Prescribing Information, 2014.
 11. Connolly SJ. et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-51.
 12. Connolly SJ. et al. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010;363:1875-6.
 13. Connolly SJ. et al. The Long Term Multi-Center Extension of Dabigatran Treatment in Patients with Atrial Fibrillation (RELY-ABLE) study. Circulation. 2013;128:237-43.
 14. Eriksson BI. et al. Dabigatran etexilate versus enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after total hip replacement: a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet. 2007;370:949–56.
 15. Eriksson BI. et al. Oral dabigatran versus enoxaparin for thromboprophylaxis after primary total hip arthroplasty (RE-NOVATE II*). A randomised, doubleblind, non-inferiority trial. Thromb Haemost. 2011;105:721-9.
 16. Eriksson BI. et al. Oral dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized trial. Thromb Haemost. 2007;5:2178–85.
 17. Schulman S. et al. Dabigatran versus warfarin in the Treatment of Acute Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2009;361:2342–52.
 18. Schulman S. et al. Treatment of Acute Venous Thromboembolism with Dabigatran or Warfarin and Pooled Analysis. Circulation published online before print December 16, 2013, doi:10.1161/ CIRCULATIONAHA.113.004450
 19. Schulman S. et al. Extended use of dabigatran, warfarin or placebo in venous thromboembolism. N Engl J Med. 2013;368:709–18.
 20. Internal calculations based on IMS Health monthly Dataview database – April 2014 Update.
 21. Stangier J. et al. Pharmacokinetic Profile of the Oral Direct Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate in Healthy Volunteers and Patients Undergoing Total Hip Replacement. J Clin Pharmacol. 2005;45:555–63.