Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych
13.01.2017
Autor: Przemysław Walasek, adwokat, partner w kancelarii Taylor Wessing


Nowe rozporządzenie dopasowuje procedurę zgłaszania i rozpatrywania znaków towarowych do nowych ram prawnych obowiązujących w związku z ostatnią, bardzo istotną nowelizacją przepisów prawa własności przemysłowej, która wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie ochrony znaków towarowych, w tym w szczególności w zakresie zasad wnoszenia sprzeciwu. Regulacja rozporządzenia, jakkolwiek mająca raczej techniczny charakter, w sposób praktyczny przełoży się na sytuację przedsiębiorców poszukujących ochrony prawnej dla swych marek lub też chcących chronić swe znaki towarowe przed rejestracją podobnych oznaczeń. Bez wątpienia krokiem w dobrym kierunku jest jednoznaczne uregulowanie kwestii ujawniania informacji o dokonywanych zgłoszeniach w bazach danych Urzędu Patentowego, które w obowiązującym stanie prawnym będą miały jeszcze większe znaczenie niż dotychczas.
W dniu 24 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, które zastąpiło dotychczasowe, obowiązujące przez ponad 14 lat rozporządzenie o tej samej nazwie. Celem nowego aktu jest dostosowanie poprzedniej regulacji do nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej, która wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie ochrony znaków towarowych, w tym w szczególności w zakresie rozpatrywania zgłoszenia przez Urząd Patentowy jak również zasad wnoszenia sprzeciwu.
W nowym stanie prawnym sprzeciw może zostać wniesiony w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego. W rezultacie uzyskanie (z odpowiednim wyprzedzeniem) wiedzy o dokonaniu zgłoszenia, które może kolidować ze starszym prawem, w szczególności wcześniejszą rejestracją nabrało jeszcze większego znaczenia. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa własności przemysłowej Urząd Patentowy ujawnia – jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem w „Biuletynie Urzędu Patentowego”, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia – podstawowe informacje o zgłoszeniu. § 12 nowego rozporządzenia doprecyzowuje praktyczne kwestie związane z techniczną stroną tej czynności wskazując, że ujawnienie dokonywane jest w publicznie dostępnej bazie danych na stronie internetowej urzędu (wg komunikatu dostępnego na stronach urzędu jest to baza Register+) jak również określając zakres danych polegających ujawnieniu. Niezależnie od ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” w bazie danych ujawnia się także informację o wniesionym sprzeciwie. Tym samym przepisy rozporządzenia sankcjonują dotychczasową praktykę stwarzając w tym zakresie jednoznaczną podstawę normatywną pod funkcjonujące już bazy danych Urzędu Patentowego.
Ponadto nowe rozporządzenie określa również szczegółowe zasady odnoszące się do przedstawiania lub wyrażania znaku towarowego, sporządzania wykazów towarów (m.in. w § 8 ust. 1 omawianego aktu jednoznacznie dopuszczono możliwość używania nagłówków klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego lub innych ogólnych terminów, pod warunkiem, że są one wystarczająco jasne i precyzyjne, ze skutkiem uwzględnienia w wykazie wszystkich towarów objętych dosłownym znaczeniem danego określenia bądź terminu), języka samego zgłoszenia oraz załączanych do niego dokumentów jak również zasady postępowania w sprawie uznawania na terytorium Polski ochrony międzynarodowych znaków towarowych.

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Gąsowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

O Taylor Wessing:
Taylor Wessing jest międzynarodową kancelarią oferującą pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół liczący ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osiągnąć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chcą rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA łączą ugruntowaną wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwiązań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej