Prezentacja raportów: „Profilaktyka pediatryczna w Polsce z perspektywy rodziców małych dzieci” oraz „Profilaktyka pediatryczna w Polsce. Konsekwencje i społeczne koszty zaniedbań. Organizacja i zasady finansowania. Rekomendacje”

Beneficjentami pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą okazać się dzieci. NFZ w toku rozmów ze związkami zawodowymi, reprezentującymi lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), zaproponował podwyższenie o 40% stawki rocznej za jednego pacjenta, czyli stawki kapitacyjnej. Oznacza to lepsze finansowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi zdrowymi sprawowanej przez POZ. Tymczasem wyniki raportów opublikowane w ramach projektu „Rodzice dla Zdrowia” pokazują niepokojące dane dotyczące jakości tej opieki. W dniu 12 grudnia odbyła się w Pałacu Staszica konferencja prasowa poświęcona tej sprawie.

 

Fundacja MY Pacjenci wraz z Fundacją NUTRICIA przeprowadziły badanie opinii rodziców na temat jakości i dostępności opieki profilaktycznej w POZ nad dziećmi w wieku 0-5 lat. Dane zebrano od ponad 1600 rodziców w badaniu kwestionariuszowym Online, przeprowadzonym w sierpniu br. W grudniu 2014 r. opublikowano obszerny raport, który podsumowuje badania na temat jakości profilaktyki pediatrycznej w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz proponuje szereg rekomendacji, które pozwolą na poprawę jakości opieki medycznej nad dziećmi.

 

Przedstawione w raporcie wyniki analiz wskazują, że większość rodziców (90% ankietowanych) powierza opiekę nad swoimi dziećmi publicznej służbie zdrowia, w szczególności w zakresie opieki profilaktycznej (szczepień ochronnych i bilansów). Co istotne, dostępność podstawowej opieki zdrowotnej jest dobra, a to oznacza, że w rękach administracji publicznej znajduje się najważniejsze narzędzie kształtowania właściwej profilaktyki. Niestety, jak wskazują dalsze analizy, ten potencjał nie jest właściwie wykorzystywany.

 

Potwierdza to choćby fakt, że znaczący odsetek – aż jedna czwarta ankietowanych rodziców nie przestrzega kalendarza wizyt profilaktycznych (szczepienia i bilanse). Z badania wynika też, że większość poradni POZ przyjmuje niezrozumiale bierną postawę – 73% z nich nie przypomina opiekunom dziecka o zbliżaniu się terminu, w którym powinni odbyć zalecaną wizytę lub szczepienie, albo robi to bardzo rzadko. Badania przesiewowe, pozwalające wychwycić nieprawidłowości rozwojowe, są wykonywane wybiórczo – dotyczy to w szczególności pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badania wzroku i słuchu i rozwoju emocjonalnego dziecka. Odpowiedzi respondentów wskazują na niedostateczny poziom prowadzonej edukacji zdrowotnej, szczególnie w zakresie prawidłowego żywienia dzieci, a także istotne braki w obszarze komunikacji pomiędzy rodzicami a placówkami oraz personelem medycznym POZ. Wydaje się, że rola pielęgniarki pediatrycznej w POZ nie jest właściwie określona w obecnym systemie, co powoduje, że potencjał tej grupy zawodowej w zakresie wspomagania działań profilaktycznych i prozdrowotnych pozostaje niewykorzystany.

 

„Bijmy na alarm – mówi Prof. Anna Dobrzańska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. – Wyniki są tak zatrważające, a przecież od zdrowia dzieci zależy zdrowie przyszłych pokoleń”.

 

Rekomendacje raportu wskazują na konieczność wypracowania zupełnie nowych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania POZ, które zmotywują ten segment opieki do lepszej pracy i bardziej proaktywnego podejścia do działań profilaktycznych. Nabiera to szczególnego znaczenia wobec ostatnich planów NFZ zwiększenia wysokości stawki kapitacyjnej w POZ aż o 40%. W świetle publikowanych przez NFZ danych odbywa się zaledwie jedna trzecia przewidzianych standardem opieki wizyt profilaktycznych dzieci i młodzieży do 18 r.ż. „Zmiany wymaga system finansowania opieki profilaktycznej i konieczne jest wprowadzenie mechanizmów premiujących jakość tej opieki. Potrzeby edukacyjne rodziców można zaspokoić w większym stopniu, wykorzystując potencjał pielęgniarek czy położnych” – powiedziała dr Krystyna Piskorz-Ogórek, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

 

„Niezbędna jest poprawa komunikacji placówki z rodzicami w oparciu o nowoczesne narzędzia i kanały komunikacji. Nikt z POZ do mnie nie dzwoni, nikt mnie nie pyta o adres maila czy telefon” – mówi jedna z matek obecnych na konferencji prasowej. Zaspokojenie zgłaszanej przez rodziców potrzeby rzetelnej wiedzy na temat żywienia dziecka wymagałaby wprowadzenia dodatkowego świadczenia w formie konsultacji dietetyka. „Jest
to szczególnie ważne z perspektywy zdrowia publicznego, w kontekście narastającej epidemii otyłości wśród dzieci i młodzieży” – mówi dr Maciej Piróg, Doradca Prezydenta RP ds. zdrowia.

 

„Wobec nienajlepszej oceny jakości pracy POZ w zakresie opieki nad dziećmi, podwyższanie finansowania POZ w mechanizmie istotnego wzrostu stawki kapitacyjnej, któremu nie będzie towarzyszyło jednoczesne wdrożenie mechanizmów premiujących i kontrolujących jakość pracy personelu POZ,  nie będzie wiązało się z efektywnym wykorzystaniem publicznych środków na ten segment opieki” – twierdzą zgodnie zgromadzeni na konferencji prasowej eksperci i rodzice.

 

Pełne wersje raportów są dostępne na stronie: http://mypacjenci.org/raporty.

 

Fundacja MY Pacjenci prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji. Fundacja inicjuje dialog społeczny i wspiera partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewnia wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby. Misją Fundacji jest budowanie płaszczyzn współpracy między administracją publiczną, pacjentami i ich organizacjami, lekarzami, światem akademickim i biznesem w ochronie zdrowia. www.mypacjenci.org.

 

Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 roku. Misją Fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Jej działania skupiają się na trzech obszarach: badań z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem kierowanej do społeczeństwa oraz edukacji związanej z żywieniem kierowanej do środowiska medycznego. www.fundacjanutricia.pl.