Testament może zostać sporządzony przed notariuszem, który troszczy się o zabezpieczenie interesów swojego klienta. Jakie zasady obowiązują w przypadku spisywania testamentów w takiej formie?

Czym jest testament notarialny?

Testament notarialny to dokument sporządzony przez notariusza, mający formę aktu notarialnego. Dokument bywa niekiedy rejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, na życzenie spadkodawcy. Dzięki temu do testamentu łatwiej dotrzeć po śmierci spadkodawcy. Wyłącznie testament notarialny może zawierać zapis windykacyjny, na mocy którego oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu windykacyjnego z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Zasady sporządzania

W treści testamentu notarialnego określone zostają osoby powołane do spadku. Dokument sporządzony przez notariusza powinien być przejrzysty i zrozumiały. Notariusz musi udzielić stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, jak również wytłumaczyć testatorowi treść przepisów oraz znaczenie używanych pojęć. Z takiej formy testamentu może skorzystać każda osoba fizyczna, w tym osoba głucha lub głuchoniema – z nią notariusz odnotowuje w treści testamentu, że upewnił się, iż treść dokonanej czynności jest spadkodawcy znana. Oryginał testamentu przechowuje się w kancelarii notarialnej. Wszyscy zainteresowani uzyskują wypisy aktu notarialnego mające moc oryginału. Testament może zawierać rozporządzenia majątkiem tylko i wyłącznie jednej osoby. Nie uda się zatem  ustanowienie testamentów wspólnych (np. łączących interesy obojga małżonków). Testament sporządzi u notariusza osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona.

Odwoływanie testamentu u notariusza

Warto zaznaczyć, że testament można w dowolnym momencie zmienić albo odwołać. Dokument mamy zatem szansę modyfikować aż do śmierci, poprzez odwołanie go w całości lub jego poszczególnych postanowień. Uda się także zniszczyć akt i pozbawić go cech, od których zależy jego ważność. Odwołanie testamentu następuje także w ten sposób, że spadkodawca sporządza nowy testament.

Przygotowanie i opłaty

Spisywanie testamentu u notariusza nie wymaga zbyt wielu przygotowań. Trzeba posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz umówić wcześniej wizytę u notariusza. Sporządzenie testamentu pociąga za sobą koszty, o czym należy pamiętać. Taksa notarialna wynosi zwykle 50 zł. Trzeba jednak doliczyć do tej kwoty koszty odpisów oraz podatek VAT.

Testament sporządzony przez notariusza gwarantuje spadkodawcy, że jego majątek po śmierci trafi do odpowiednich osób, a jego interesy zostaną należycie zabezpieczone. Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, obowiązują ogólne zasady dziedziczenia opisane w kodeksie cywilnym.

Źródło: Notariusz Derkowska Wrocław