Przystępując do budowy domu, inwestorzy dużą wagę przykładają zwykle do wyboru materiałów ściennych. Należy jednak pamiętać, że to nie wszystko, niemały wpływ na ostateczne parametry przegród będą miały bowiem także rodzaj stosowanej zaprawy i poprawność wykonania spoinowania. Jakie znaczenie ma grubość spoiny w murze i jak ją dostosować do rodzaju zaprawy wyjaśnia Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Spoina to w pewien sposób najsłabszy punkt muru. Miejsce łączenia poszczególnych elementów stanowi potencjalne źródło mostków termicznych. Wydawałoby się, że im mniej zaprawy tym lepiej – mniejsza grubość, to mniejsza powierzchnia miejsc potencjalnej ucieczki ciepła. Pamiętać jednak należy, że grubości spoiny nie można dowolnie zmniejszać. Jest ona bowiem ściśle określona do rodzaju zastosowanej zaprawy.

Do niedawna większość ścian murowana była na tzw. zaprawę tradycyjną. Do łączenia elementów silikatowych zaleca się zaprawę cementowo-wapienną, a w przypadku miejsc narażonych na ciągłe oddziaływanie wody (np. cokołów) – zaprawę cementową. Zgodnie z normą murową PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 spoiny wsporne i pionowe wykonywane z użyciem zapraw tradycyjnych powinny mieć rzeczywistą grubość nie mniejszą niż 6 mm i nie większą niż 15 mm (nominalnie 10 mm). Zapis ten zmienił się w stosunku do poprzedniej normy, która dopuszczała spoinę z zaprawy tradycyjnej nie cieńszą niż 8 mm. Warto wiedzieć, że murowanie na zaprawę tradycyjną wymaga umiejętności murarskich, gdyż wykonanie spoin pionowych i poziomych o takiej samej grubości nie jest proste.

Ułatwieniem okazały się tzw. zaprawy cienkowarstwowe, które umożliwiają łączenie bloczków przy zastosowaniu spoin o znacznie mniejszej grubości, co nie tylko zmniejsza ryzyko błędów, ale też przyspiesza prace, obniża koszt robót, a przede wszystkim zmniejsza ryzyko powstawania mostków cieplnych. Spoina taka powinna mieścić się w przedziale od 0,5 mm do 3 mm (średnio 2 mm). Zgodnie z zapisami  normowymi spoiny pionowe powinny być wypełnione na całej szerokości elementu, natomiast spoiny pionowe można uznać za prawidłowo wypełnione, gdy zaprawę ułożono na całej wysokości i co najmniej 0,4 szerokości spoiny. Większość elementów produkowanych przez Grupę SILIKATY posiada wyprofilowane powierzchnie czołowe. Pióra i wpusty umożliwiają wykonywanie murów z niewypełnionymi spoinami pionowymi, co nie pogarsza parametrów izolacyjności akustycznej i ogniowej ściany. Wyjątek stanowią ściany fundamentowe, ściany wykonane z elementów tradycyjnych lub elementów o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz miejsca takie jak narożniki, gdzie zaleca się wypełnianie zarówno spoin poziomych, jak i pionowych. Nawet jeśli budynek ma być wznoszony przy użyciu zaprawy cienkowarstwowej, pierwszą warstwę należy murować się na zaprawie cementowej o grubości 10 mm.

Należy też mieć świadomość, że na zaprawę cienkowarstwową można łączyć jedynie bloczki o dużej dokładności wymiarowej, jak np. silikaty. W przypadku elementów, które nie mają precyzyjnych wymiarów, konieczne jest zastosowanie grubszej spoiny tradycyjnej, która nie tylko scala materiał murowy, ale też pozwala na zniwelowanie jego nierówności.