Zdarzenia losowe i nieszczęśliwe wypadki mogą mieć przykre konsekwencje. Istnieje wiele różnych ubezpieczeń, które w założeniu mają niwelować przykre skutki takich zdarzeń.

Uzyskanie rekompensaty finansowej na poczet poniesionych szkód w wielu wypadkach nie jest jedynie formalnością. Ubezpieczyciele wyczuleni są na liczne próby wyłudzeń, przez co wszystkie niespójności i braki w składanych wnioskach mogą powodować zaniżenie lub odmowę wypłaty odszkodowania.

Okoliczności wypływające na wysokość dochodzonego odszkodowania

W procesie dochodzenia odszkodowania są dwa ważne aspekty, które mogą wpłynąć na wysokość lub nawet odmowę jego wypłaty. Pierwszy z nich to przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Za przyczynienie można uznać wszystkie zachowania, które związane są z powstaniem szkody, ale również zaniechanie określonego działania, które mogło mieć wpływ na powstałą szkodę. Przykładowe zachowania, które mogą być uznane za przyczynienie to brak zapiętych pasów lub jazda jako pasażer z kierowcą znajdującym się pod wpływem alkoholu. Przyczynienie określane jest procentowo. Procent przyczynienia się do szkody ma wymierny skutek na wysokość wypłacanego odszkodowania. W przypadku gdy ubezpieczyciel określi przyczynienie się na poziomie 10% automatycznie skutkuje to wprost proporcjonalnym obniżeniem wysokości wypłacanego odszkodowania. Drugi ważnym aspektem jest przedawnienie roszczenia. Termin przedawnienia większości roszczeń względem ubezpieczyciela to okres 3 lat.

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Co zrobić w sytuacji, w której ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub znacząco zaniża jego kwotę? Błędów w procesie dochodzenia odszkodowania, najpierw należy doszukiwać się po swojej stronie. Nieznajomość przepisów prawa czy treści umowy lub nierzetelność i niedociągnięcia w składanej dokumentacji to najczęstsze przyczyny. Niezasadne, źle sformułowane zgłoszenia bez trafnej argumentacji. Nie wszyscy czują się komfortowo prowadząc swoje sprawy urzędowe. Rozwiązaniem dla takich osób są usługi kancelarii zajmujących się dochodzeniem odszkodowań na rzecz swoich klientów. Korzystając z usług takiej kancelarii możemy liczyć na bezpłatną weryfikację sprawy, zgromadzenie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji i nadzór nad procesem likwidacji szkody. To świetne rozwiązanie dla osób niemających wystarczającej ilości czasu i tych, którym brakuje cierpliwości i obycia w prowadzeniu spraw urzędowych. Dowiedz się więcej o odszkodowaniu na http://castellum.com.pl/nasze-uslugi/dochodzenie-odszkodowan.