Getin Noble Bank osiągnął rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego poziom wskaźników kapitałowych bez konieczności przeprowadzenia emisji akcji. Na koniec czerwca 2016 roku jednostkowy oraz skonsolidowany wskaźnik CAR Getin Noble Banku wynosił 15,6%, a CET1 12,3%. Bank spełnia również potencjalny wymóg związany z buforem kapitałowym dla Instytucji Systemowo Istotnych. Na koniec czerwca 2016 roku fundusze własne Grupy Getin Noble Banku wynosiły 6,5 mld PLN, a suma bilansowa 70,1 mld PLN. W II kwartale Getin Noble Bank wypracował zysk netto na poziomie 9,1 mln PLN. Zysk skonsolidowany wyniósł 2,3 mln PLN. Bez uwzględnienia wpływu korekty dokonanej w spółce stowarzyszonej zysk netto Grupy wyniósłby ponad 20,0 mln PLN.

„Zgodnie z zapowiedziami, spełnienie oczekiwań Nadzoru w zakresie poziomu wskaźników kapitałowych było strategicznym celem naszej instytucji. Dziś mogę powiedzieć, iż ten cel udało nam się zrealizować z nawiązką, co miało jednak czasowy wpływ na osiągane przez Bank wyniki finansowe” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „W zaledwie siedem miesięcy znacząco wzmocniliśmy pozycję kapitałową Banku, osiągając wskaźniki CAR i CET1 na najwyższym, historycznym poziomie. Spełniamy również potencjalne wymogi związane z uznaniem Getin Noble Banku za Instytucję Systemowo Istotną. Warto podkreślić, iż zakładane cele udało nam się osiągnąć bez konieczności przeprowadzania dodatkowej emisji akcji.” – dodaje.

Od końca 2011 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CAR Getin Noble Banku wzrósł o 5,7  p.p. z poziomu 9,9% do 15,6% na koniec czerwca 2016 roku. Natomiast skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec II kwartału br. wynosił 12.3%. Wśród podjętych działań, zmierzających do optymalizacji współczynników kapitałowych Banku, można wymienić optymalizację portfela kredytowego i leasingowego oraz strategiczne transakcje sprzedaży akcji spółek zależnych.

Bank kontynuuje politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów. Na koniec marca 2016 roku saldo kredytów Grupy Getin Noble Banku wynosiło 47,4 mld PLN, a saldo depozytów 55,1 mld PLN. Zmniejszenie salda kredytowego (o 2,3 mld PLN od początku 2016 roku) było elementem realizacji strategicznych działań w zakresie delewarowania i tym samym optymalizacji wskaźników kapitałowych. Bank utrzymuje silną i jedną z najlepszych na rynku pozycji płynnościowych (wskaźnik L/D wynosi 86%) oraz systematycznie obniża koszt depozytów (-94 p.b. od początku stycznia 2015). Bank odnotował również spadek kosztów odsetkowych o 224 mln PLN względem I półrocza 2015 roku.

Obecnie Bank koncentruje się na rozbudowie i wzmacnianiu strategicznych linii biznesowych. Mimo dużej konkurencji, Bank zajmuje silną pozycję lidera na rynku finansowania Automotive. W I półroczu br. wartość sprzedaży kredytów oraz leasingu wyniosła blisko 1,9 mld PLN. W ramach realizowanej strategii Bank stale rozwija sieć partnerów i pośredników oraz nawiązuje współpracę z wiodącymi producentami i dystrybutorami pojazdów w Polsce. Bank kontynuuje również  budowę portfela szybko rotujących kredytów o wysokiej rentowności i stabilnym ryzyku. Na koniec czerwca br. saldo kredytów gotówkowych wynosiło ponad 4,0 mld PLN.

Obecnie Getin Noble Bank realizuje nową, ogłoszoną w marcu br. Strategię na lata 2016-2018. Zakłada ona kontynuację transformacji Banku zainicjowaną w ramach strategii Getin Up. Celem działań jest budowa rentownego i efektywnego banku uniwersalnego o powtarzalnych źródłach dochodów. Aspiracją Zarządu jest dalsze obniżanie kosztu finansowania, zwiększenie intensywności relacji z Klientami oraz wzrost efektywności operacyjnej. Dzięki realizacji Strategii Bank odnotował wzrost środków na rachunkach bieżących i ON o 1 mld PLN. Środki zgromadzone na rachunkach stanowią już 18% salda oszczędności Klientów. Poprawa jakości zaowocowała bardzo istotnym obniżeniem ilości reklamacji, których ilość spadła od stycznia 2015 roku o 39%. Koszty działania w I połowie br. zmniejszyły się o 39 mln względem analogicznego okresu 2015 roku.