• Analiza danych zebranych w warunkach codziennej praktyki raz jeszcze potwierdza korzystny profil skuteczności i bezpieczeństwa dabigatranu wykazany w badaniach klinicznych 1-3.
 • Rozpoczęcie końcowej fazy programu rejestrowego GLORIA™-AF w Ameryce Północnej i Europie.
 • Kontynuacja wszechstronnego programu badań klinicznych w dotychczasowych i nowych wskazaniach w celu poprawy opieki nad pacjentami dzięki stosowaniu dabigatranu.

Ingelheim, Niemcy, wrzesień 2014 r. – Po pięciu latach od pierwszej, przełomowej prezentacji wyników kluczowego badania klinicznego RE-LY® dotyczącego stosowania eteksylanu dabigatranu w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków (ang. non-valvular atrial fibrillation, NVAF) 4, liczne dane zebrane zarówno w ramach badań klinicznych, jak i w warunkach codziennej praktyki, wspierają stosowanie dabigatranu w różnych wskazaniach 1-12. Firma Boehringer Ingelheim nadal gromadzi dane dotyczące dabigatranu w celu poprawy opieki nad pacjentami zagrożonymi powstawaniem zakrzepów, a dziś ogłasza rozpoczęcie fazy III programu rejestrowego GLORIATM-AF w Ameryce Północnej i w Europie. W tej końcowej fazie programu rejestrowego zbierane będą dane dotyczące ogólnego bezpieczeństwa i skuteczności leków przeciwzakrzepowych 13.

 

„Dane wspierające stosowanie dabigatranu zebrane w ramach badań klinicznych,
analiz dużych baz danych gromadzonych w warunkach codziennej praktyki oraz ocen podejmowanych przez różne instytucje regulacyjne od czasu pierwszej prezentacji wyników badania RE-LY® są rzetelne i spójne” – stwierdził profesor Jörg Kreuzer, kierownik obszaru terapeutycznego chorób układu sercowo-naczyniowego w firmie Boehringer Ingelheim. „Będziemy kontynuować badania zarówno w ramach badań klinicznych, jak i w codziennej praktyce w celu uzyskania dalszych danych dotyczących dabigatranu, tak aby lekarze i pacjenci mogli pewnie stosować nasz produkt w celu zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki.”

 

Prowadzony przez firmę Boehringer Ingelheim wszechstronny program badań naukowych dotyczących dabigatranu, którego celem jest głębsze zrozumienie efektywnej profilaktyki powstawania zakrzepów oraz wspieranie codziennej opieki nad pacjentami, obejmie docelowo ponad 100.000 pacjentów 4-19. Program badań obejmuje zarówno badania kliniczne, jak i analizy danych z rejestrów prowadzonych w warunkach codziennej praktyki, w tym rejestr GLORIA™-AF, niedawno ogłoszone badania
RE-CIRCUIT™, RE-DUAL PCI™ i RE-SPECT ESUS™[i] dotyczące dabigatranu[ii] oraz badanie kliniczne RE-VERSE AD™ dotyczące stosowania idarucyzumabu[iii] (antidotum dla dabigatranu) u pacjentów otrzymujących dabigatran 4-19.

 

Oprócz programu badań firmy Boehringer Ingelheim przeprowadzono niezależne badania, które potwierdziły profil skuteczności i bezpieczeństwa dabigatranu 1-3. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków potwierdziła niedawno korzystny profil skuteczności i bezpieczeństwa dabigatranu na podstawie analizy dużej ilości danych z systemu Medicare [iv]3. Analiza ta obejmowała dane 134.000 pacjentów w wieku co najmniej 65 lat, a jej wyniki były zbieżne z wynikami badania klinicznego RE-LY®, na podstawie którego dabigatran został na całym świecie zarejestrowany do stosowania w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków3-5. W badaniu wykazano, że w przypadku pacjentów rozpoczynających przyjmowanie leku obniżającego krzepliwość krwi stosowanie dabigatranu było związane z podobnym ryzykiem zawału mięśnia sercowego jak stosowanie warfaryny oraz wyższym ryzykiem poważnego krwawienia z przewodu pokarmowego – jak w badaniu RE-LY® 3-5. Co najważniejsze, w badaniu wykazano również, że stosowanie dabigatranu wiązało się z niższym niż w przypadku warfaryny ryzykiem udaru mózgu związanego z zakrzepem, krwawienia do mózgu lub zgonu 3.

 

~KONIEC~

 

DODATKOWE INFORMACJE

Abstrakty prezentowane na Kongresie ESC są dostępne na stronie internetowej ESC: http://spo.escardio.org/default.aspx?eevtid=69

 

Badanie RE-VERSE AD™
Aktualnie prowadzone jest ogólnoświatowe badanie RE-VERSE AD™ w celu oceny działania idarucyzumabu w warunkach klinicznych u pacjentów otrzymujących dabigatran. Badanie to jest pierwszym kluczowym badaniem z udziałem pacjentów dotyczącym oceny antidotum opracowywanego dla nowego doustnego leku przeciwkrzepliwego. Badanie rozpoczęto już w pierwszych ośrodkach badawczych w Europie; kolejne ośrodki i kraje dołączą w trakcie 2014 roku 19.

Rejestr GLORIA™-AF
GLORIA™-AF to szeroko zakrojony, prowadzony w wielu krajach, prospektywny program rejestrowy, którego celem jest zbadanie cech pacjentów wpływających na wybór leczenia przeciwzakrzepowego stosowanego w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków. W programie dane z praktyki klinicznej zostaną wykorzystane w celu uzyskania ważnych informacji dotyczących ogólnego profilu skuteczności i bezpieczeństwa leków przeciwzakrzepowych 13.

 

Najnowsze dane z fazy II projektu GLORIA™-AF przedstawiono podczas sesji poświęconej najnowszym danym z rejestrów (Registry Hot Line session) w ramach zjazdu ESC 2014. Wyniki uzyskane od pierwszych 10.000 pacjentów w fazie II wykazały, że pomimo dostępności nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych alternatywnych wobec warfaryny, nadal zbyt wielu pacjentów z rozpoznanym niezastawkowym migotaniem przedsionków (NVAF), zagrożonych udarem mózgu, jest leczonych niewłaściwie i nie otrzymuje leczenia zapewniającego należytą ochronę przed wystąpieniem udaru mózgu. Jakkolwiek dane te są zachęcające, a w niektórych regionach (tj. w Ameryce Północnej i Europie) odnotowuje się coraz częstsze stosowanie NDLP i ich przewagę nad antagonistami witaminy K (VKA, takimi jak warfaryna), znaczny odsetek pacjentów otrzymuje zbyt słabe leczenie w postaci kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub nie otrzymuje leczenia w ogóle. Najczęściej ma to miejsce w Azji, ale zdarza się często także w Ameryce Północnej 22.
Nowe badania dotyczące dabigatranu

Informacje na temat nowych badań dotyczących dabigatranu można znaleźć na stronie www.newshome.com.
Eteksylan dabigatranu

Doświadczenie kliniczne w stosowaniu eteksylanu dabigatranu odpowiada 2,4 miliona pacjentolat we wszystkich zatwierdzonych wskazaniach na całym świecie 23. Dabigatran jest dostępny w obrocie od ponad 6 lat i został zarejestrowany w ponad 100 krajach.

 

Obecnie zarejestrowanymi wskazaniami do stosowania dabigatranu są 20,21:

 • Profilaktyka udaru mózgu i zatoru w krążeniu systemowym u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków i czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu
 • Profilaktyka pierwotna żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów poddawanych planowanym operacjom całkowitej alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego
 • Leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP ¥) oraz zapobieganie nawrotom ZŻG i ZP u osób dorosłych

 

Dabigatran — bezpośredni inhibitor trombiny (DTI) — był pierwszym powszechnie zarejestrowanym produktem z nowej generacji bezpośrednio działających doustnych leków przeciwkrzepliwych dostępnych w odpowiedzi na istotne, niezaspokojone dotąd potrzeby medyczne w zakresie profilaktyki i leczenia ostrych i przewlekłych chorób zakrzepowo-zatorowych 21,24. Silne działanie przeciwzakrzepowe bezpośrednich inhibitorów trombiny wynika ze swoistego blokowania aktywności trombiny — głównego enzymu uczestniczącego w procesie tworzenia zakrzepów (skrzepliny) 25. W przeciwieństwie do leków z grupy antagonistów witaminy K, które działają w sposób zmienny poprzez różne czynniki krzepnięcia, dabigatran wykazuje skuteczne, przewidywalne i stałe działanie przeciwkrzepliwe z niewielkim potencjałem interakcji z innymi lekami, bez jakichkolwiek interakcji z produktami spożywczymi oraz bez konieczności rutynowego monitorowania krzepliwości lub dostosowywania dawki 24,26.

 

Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 142 podmiotów zależnych i zatrudnia ponad 47000 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest w Ingelheim w Niemczech.

 

Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym fundamentem działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, jakim jest np globalny projekt Making More Health, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

 

W 2013 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości około 14,1 mld euro. 19,5% wartości przychodów netto zainwestowane zostało w badania i dalszy  rozwój.

 

Piśmiennictwo

 1. European Medicines Agency Press Release – 25 May 2012: EMA/337406/2012. European Medicines Agency updates patient and prescriber information for dabigatran. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/05/news_detail_001518.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 Last accessed August 2014.
 2. Southworth MR. et al. Dabigatran and postmarketing reports of bleeding.N Engl J Med. 2013;368:1272-4.
 3. FDA Drug Safety Communication: FDA study of Medicare patients finds risks lower for stroke and death but higher for gastrointestinal bleeding with (dabigatran) compared to warfarin – 13 May 2014. http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/ucm396470.htm Last accessed August 2014.
 4. Connolly SJ. et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-51.
 5. Connolly SJ. et al. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010;363:1875-6.
 6. Connolly SJ. et al. The Long Term Multi-Center Extension of Dabigatran Treatment in Patients with Atrial Fibrillation (RELY-ABLE) study. Circulation. 2013;128:237-43.
 7. Eriksson BI. et al. Dabigatran etexilate versus enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after total hip replacement: a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet. 2007;370:949–56.
 8. Eriksson BI. et al. Oral dabigatran versus enoxaparin for thromboprophylaxis after primary total hip arthroplasty (RE-NOVATE II). A randomised, doubleblind, non-inferiority trial. Thromb Haemost. 2011;105:721-9.
 9. Eriksson BI. et al. Oral dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized trial. Thromb Haemost. 2007;5:2178–85.
 10. Schulman S. et al. Dabigatran versus warfarin in the Treatment of Acute Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2009;361:2342–52.
 11. Schulman S. et al. Treatment of acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and pooled analysis. 2014;129:764-772.
 12. Schulman S. et al. Extended use of dabigatran, warfarin or placebo in venous thromboembolism. N Engl J Med. 2013;368:709–18.
 13. GLORIA-AF Registry website.https://www.gloria-af.com/public/about-objectives.html Last accessed August 2014.
 14. Oldgren J.et al. Dabigatran vs. placebo in patients with acute coronary syndromes on dual antiplatelet therapy: a randomized, double-blind, phase II trial.Eur Heart J. 2011;32:2781-9.
 15. Ginsberg JS. et al.Oral thrombin inhibitor dabigatran etexilate vs North American enoxaparin regimen for prevention of venous thromboembolism after knee arthroplasty surgery. J Arthoplasty. 2009;24(1):1–9.
 16. Diener H-C. et al.Rationale, objectives and design of a secondary stroke prevention study of dabigatran etexilate versus acetylsalicylic acid in patients with embolic stroke of undetermined source (RE-SPECT-ESUS). Presented at the European Stroke Conference, Nice, France on 7 May 2014, 12:45-14:15 PM.
 17. Clinical Trials.gov. Evaluation of Dual Therapy WithDabigatran  Triple Therapy With Warfarin in Patients With AF That Undergo a PCI With Stenting. http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02164864?term=dabigatran+etexilate&recr=Open&rank=6 Last accessed August 2014.
 18. Boehringer Ingelheim Press Release – New dabigatran clinical study to explore practical management of patients with atrial fibrillation undergoing ablation. http://www.newshome.com/diru/news_releases/press_releases/2014/20_june_2014_dabigatranetexilate.html Last accessed August 2014.
 19. Boehringer Ingelheim Press Release – 22 May 2014. Antidote for rapid reversal of dabigatran etexilate progresses into next stage of clinical investigation with study in patients. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2014/22_may_2014_dabigatranetexilate.html  Last accessed August 2014.
 20. Dabigatran Prescribing Information, 2014.
 21. Dabigatran etexylate European Summary of Product Characteristics, 2014.
 22. Huisman M. Global registry on long-term oral antithrombotic treatment in patients with atrial fibrillation: baseline characteristics of the first 10,000 patients in GLORIA-AF Phase II. Hot Line Session. Presentation #896 – Registry Hot Line: Atrial fibrillation and myocardial infarction on 31 August 2014 at the ESC Congress 2014, Barcelona, Spain.
 23. Internal calculations based on IMS Health monthly Dataview database – April 2014 Update.
 24. Stangier J. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of the oral direct thrombin inhibitor dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet. 2008;47(5):285–95.
 25. Di Nisio M. et al. Direct thrombin inhibitors. N Engl J Med. 2005;353:1028–40.
 26. Stangier J. et al. Pharmacokinetic Profile of the Oral Direct Thrombin Inhibitor Dabigatran Etexilate in Healthy Volunteers and Patients Undergoing Total Hip Replacement. J Clin Pharmacol. 2005;45:555–63.

 

 

[i]Eteksylan dabigatranu nie jest w żadnym kraju zarejestrowany do stosowania u pacjentów po ESUS.

[ii]Wskazania będące przedmiotem nowych badań nie zostały dotąd zarejestrowane.

[iii]Idarucyzumab to zalecana międzynarodowa nazwa leku (INN). Antidotum jest nadal przedmiotem badań i nie zostało jeszcze zatwierdzone do stosowania klinicznego.

[iv]W USA dawki eteksylanu dabigatranu zarejestrowane do stosowania w profilaktyce udaru mózgu i zatoru w krążeniu systemowym u dorosłych pacjentów z NVAF to 150 mg dwa razy na dobę i 75 mg dwa razy na dobę 20. W Europie dawka 75 mg dwa razy na dobę nie jest zarejestrowana do stosowania w tym wskazaniu 21.