Przedsiębiorców, a także samozatrudnionych w 2020 roku czeka wiele zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i cywilnym. Ustawodawca przewidział zarówno nowe uprawnienia jak nowe obowiązki. Nowe przepisy przede wszystkim mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększyć wpływy do budżetu. Z jakimi zmianami podatkowymi w 2020 zmierzą się przedsiębiorca.

Uszczelnienie podatku VAT

Pierwszą zmianą, z jaką w 2002 roku muszą zmierzyć się przedsiębiorcy, jest wprowadzenie mechanizmu mającego uszczelnić płatność podatku VAT przez firmy. Co prawda split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności obowiązkowo został wprowadzony od 1 listopada 2019 roku, to prawdziwy test przechodzi dopiero w 2020 roku. Split payment obliguje przedsiębiorców do przekazywania kwoty podatku VAT na osobne konto bankowe tzw. rachunek VAT. Nadal trafia ona do przedsiębiorcy, ale nie może on nią dowolnie dysponować, a jedynie wykorzystywać do regulowania zobowiązań względem Urzędu Skarbowego. Podzielona płatność jest obowiązkiem przy transakcjach przekraczających 15 tysięcy złotych brutto oraz przy sprzedaży towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Biała lista podatników VAT

Kolejnym przykładem działań uszczelniających jest wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT. Lista jest spisem bankowych rachunków firmowych, na które można bezpiecznie dokonywać płatności. Podatnicy VAT zobowiązani są do sprawdzania, czyli rachunek kontrahenta na niej widnieje na dzień wykonania przelewu powyżej 15 000 zł. Jeśli tak nie jest, to tracą oni prawo m.in. do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Mikrorachunki dla przedsiębiorców

Ustawodawca od 2020 roku prowadził także mikrorachunki. Mają one ułatwić płacenie kluczowych podatków takich jak PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 roku daniny te, należy wpłacać do urzędu skarbowego tylko i wyłącznie na indywidulany rachunek podatkowy tzw. mikrorachunek. Można go sprawdzić w generatorze dostępnym na stornie internetowej lub w urządzenie skarbowym. Na rachunek można wpłacać również odsetki za zwłokę.

Ulga na złe długi dla PIT i CIT

Tzw. ulga na złe długi od tego roku obejmie nie tylko podatników VAT, ale i PIT i CIT. Oznacza ona, że wierzyciel może pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności, jeśli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od upływu jej płatności – określonego na fakturze, umowie, rachunku. Założeniem tej zmiany ma być likwidacja zatorów płatniczych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozostałe zmiany podatkowe w 2020 roku

Wyżej wymienione zmiany to nie koniec nowości przyszykowanych przez ustawodawcę. Kolejne, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku to:

  • obowiązek sporządzania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które są podatnikami CIT, np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe,
  • nowe zasady składania wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) i prowadzenia tych procedur,
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego danych pozyskiwanych z rejestru PESEL dla Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, co pozwoli m.in. na ulepszenie usługi Twój e-PIT,
  • nowe regulacje dotyczące kas rejestrujących oraz MPP.