Typując wyników meczów piłkarskich Mistrzostw Świata warto pamiętać o obowiązku zapłacenia podatku od niektórych rodzajów wygranych. Z fiskusem będziemy musieli się podzielić również niektórymi wygranymi z typowań organizowanych w zakładach pracy czy pubach. Nie zawsze jednak płacenie podatku od takich wygranych będzie konieczne.

Ogólna zasada podatkowa stanowi, że wygrane takie są opodatkowane 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ustawodawca przewidział jednak zwolnienia z podatku dla niektórych kategorii wygranych, związane z wysokością wygranych, formą przeprowadzenia konkursu i sposobem jego ogłoszenia.

– Podatku nie zapłacimy, jeśli wygrana nie będzie przekraczać 760 zł. Warunkiem jest jednak, by był to konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, sportu czy dziennikarstwa. Zabawa w typowanie wyników spełnia ten warunek – wyjaśnia Monika Szeliga, doradca podatkowy w Grupie Gumułka. Zwolnione z podatku będą też wygrane konkursy ogłoszone w mediach, jeśli wygrana w nich nie przekracza 760 zł. W sytuacji, gdy wartość wygranej przekracza kwotę 760 zł, opodatkowaniu podlegać będzie całość wygranej, a nie jedynie nadwyżka ponad 760 zł.

Eksperci Grupy Gumułka przypominają jednak, że nie każde wydarzenie nazwane przez jego organizatora konkursem będzie traktowane jako „konkurs” dla celów ustawy o PIT i tym samym wiązać się z obowiązkami podatkowymi. Jarosław Ferdyn, doradca podatkowy w Grupie Gumułka zwraca uwagę, że pojęcie konkursu nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIT. – W interpretacjach organów podatkowych oraz w orzecznictwie przyjęło się jednak, iż zasadniczą kwestią dla kwalifikacji danego wydarzenia jako konkursu dla celów ustawy o PIT jest istnienie elementu rywalizacji pomiędzy uczestnikami, tzn. o zwycięstwie nie może decydować tu np. losowanie. Podkreśla się także wagę innych elementów, w tym stworzenie przez organizatora konkursu regulaminu, w którym sprecyzowane zostaną kryteria wyłonienia zwycięzcy i przyznawania nagród – wylicza ekspert Grupie Gumułka.

Bardzo często konkursy na typowanie wyników organizowane są przez firmy i są skierowane jedynie do swoich pracowników. W takim przypadku wygrane przyznane pracownikom zaliczyć należy co do zasady do źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy. – W efekcie nagroda przyznana pracownikowi będzie opodatkowana, tak jak jego wynagrodzenie, a więc według tzw. skali podatkowej ze wszystkimi tego konsekwencjami, jak np. obowiązkiem odprowadzenia zaliczki przez zakład pracy czy uwzględnia tej kwoty w rocznym rozliczeniu – informuje Jarosław Ferdyn

Jeśli natomiast konkurs na typowanie wyników skierowany był do nieograniczonego grona osób (np. do klientów), to organizator dokona innego rozliczenia. Wygrana będzie opodatkowana 10% podatkiem zryczałtowanym, a organizator konkursu jako płatnik zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. Jeżeli przedmiotem wygranych nie będą pieniądze, podatnik będzie obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed przekazaniem wygranej. Aby zwolnić zwycięzcę konkursu z obowiązku wpłacenia kwoty podatku przed otrzymaniem nagrody, w praktyce organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców także nagrodę pieniężną w takiej kwocie, aby niejako ”konsumowała” ona kwotę podatku.

Nieco inne przepisy określają opodatkowanie typowania wyników meczów w zakładach bukmacherskich. – Jeśli kwota wygranej nie przekroczy 2.280 zł, to taka wygrana może korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT – informuje Monika Szeliga. – Zakłady te muszą być jednak urządzane i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG. Jeżeli wartość wygranej przekroczy kwotę 2.280 zł, to opodatkowaniu podlegać będzie całość wygranej, a nie jedynie nadwyżka ponad ww. kwotę – wyjaśnia ekspert Grupy Gumułka.

Jeżeli wygrana w zakładach bukmacherskich przekraczająca 2280 zł zostanie uzyska wygraną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego to będzie ona opodatkowana 10% podatkiem zryczałtowanym. W tym przypadku należy również uwzględnić postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Większość tego typu umów zawiera jednak postanowienia, które nakazują opodatkowanie dochodu z tego typu wygranych w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę osoba uzyskująca ten dochód. Oznacza to, że najczęściej osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu wygranej uzyskanej w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG będzie opodatkowana tylko w Polsce.

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu. Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl.