Pracodawcy coraz częściej decydują się na opłacanie dodatkowych świadczeń medycznych na rzecz swoich pracowników. Proponują je w postaci pakietów medycznych czy szczepień profilaktycznych. Pomimo pewnych dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy, świadczenia te stają się obecnie standardowym elementem systemu motywacyjnego, szczególnie w większych firmach.

Korzyści odnoszą obie strony. Pracownicy zyskują dostęp do opieki medycznej w prywatnej przychodni czy klinice, bez tak uciążliwych w publicznej służbie zdrowia kolejek i formalności. Dla pracodawców dodatkowe pakiety medyczne oznaczają zmniejszenie absencji pracowników, poprawiają motywację i efektywność załogi. Rośnie też zaangażowanie i identyfikacja z firmą, co przekłada się na wysokość uzyskiwanych przez pracodawcę przychodów.

Pomimo, iż przepisy podatkowe nie przewidują dla pracodawców, którzy finansują dodatkowe pakiety medyczne, żadnych dodatkowych ulg i preferencji, ich wprowadzenie daje jednak możliwość uzyskania korzyści podatkowych. – Wydatek poniesiony przez pracodawcę na zakup pakietów zdrowotnych może być uznany za koszt uzyskania przychodów, co pozwoli obniżyć kwotę podatku dochodowego płaconego przez firmę – informuje Monika Szeliga, doradca podatkowy w Grupie Gumułka. – Wydatek musi jednak spełniać przesłanki z art. 22 ustawy o PIT (odpowiednio art. 15 ustawy o CIT). Przede wszystkim jego poniesienie musi wykazywać związek z przychodem osiąganym przez pracodawcę.

Trzeba też pamiętać, że wprowadzenie dodatkowej opieki zdrowotnej może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawcy, a także mieć konsekwencje dla samych pracowników. Pakiety medyczne przekazane pracownikom nieodpłatnie mogą powodować powstanie po stronie pracownika przychodu podatkowego, który należy opodatkować podatkiem PIT. Kwestia ta była przedmiotem sporu w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Początkowo przedstawiciele fiskusa uznali, że samo zapewnienie pracownikom dostępu do pakietów medycznych nie wiązało się z powstaniem dla nich przychodu do opodatkowania, jednak później zaczęły się pojawiać interpretacje, w których organy wskazywały, że już sam fakt objęcia pracownika dodatkową opieką medyczną generuje przychód podatkowy. Ostatecznie kwestię tę rozstrzygnął NSA uznając, iż przychód powstaje już w momencie wciągnięcia pracownika na listę osób uprawnionych.

– Pracodawca powinien zatem doliczyć wartość opłaconego za pracownika pakietu medycznego do jego wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej kwoty obliczyć, pobrać i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Dla pracownika nie oznacza to żadnych dodatkowych formalności – informuje Monika Szeliga. Ekspertka Grupy Gumułka zwraca jednak uwagę, że po stronie pracodawcy może pojawić się problem z określeniem wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika. Te problemy, zdaniem organów podatkowych, nie wpływają na zakres obowiązku podatkowego. W praktyce pakiety te obejmują najczęściej zarówno badania obowiązkowe, jak i dodatkowe świadczenia. – Warto więc pamiętać, iż opodatkowaniu nie będą podlegać takie badania medyczne, które pracodawca musi zapewnić pracownikowi na podstawie przepisów prawa, np. badania wstępne. Ich wartość musi być jednak wyodrębniona w umowie od wartości innych dodatkowych świadczeń – podkreśla Monika Szeliga, doradca podatkowy w Grupie Gumułka.

Częstą praktyką stosowaną przez pracodawców w ramach systemów motywacyjnych jest również przekazywanie pracownikom specjalnych karnetów czy kart , dzięki którym pracownik zyskuje nieograniczony dostęp do wielu obiektów rekreacyjnych i sportowych. Takie nieodpłatne przekazanie może również wiązać się dla pracownika z koniecznością zapłaty podatku PIT. Jeśli karnet został sfinansowany w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to pracownik uzyska w ten sposób przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu PIT, który może jednak korzystać ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Należy mieć na uwadze, że zwolnione są jedynie świadczenia do wysokości nieprzekraczającej kwoty 380,00 zł. Kwota ta obejmuje zaś wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy w skali całego roku podatkowego, dlatego jeśli wartość zakupionych karnetów przekroczy w/w kwotę, to od nadwyżki powinien zostać naliczony podatek PIT.

***
Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu. Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl.