Pracownicze Plany Kapitałowe skierowane do ponad 11 milionów osób zatrudnionych wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku. PPK zapewnia bezpieczeństwo finansowe umożliwiając pracownikom wypłatę oszczędności po zakończeniu kariery zawodowej, jednocześnie wprowadzając rewolucję w systemie emerytalnym.

Pracownicze Plany Kapitałowe należą do rządowego projektu dotyczącego prywatnego systemu długoterminowego oszczędzania. Osoby zatrudnione zostaną automatycznie dołączone do programu, jednakże ze względu na dobrowolny charakter projektu w każdej chwili będą mogły z niego zrezygnować. Dodatkowo, pokrywanie wpłat do PPK będzie również obowiązkiem zarówno pracownika będącego uczestnikiem projektu, pracodawcy, jak i budżetu państwa. Środki zgromadzone w ramach PPK będą stanowić dodatkowe zabezpieczenie emerytury, które następnie zostanie wypłacone uczestnikowi programu w momencie ukończenia przez niego 60 roku życia.

– Zmiana systemu na bardziej powszechny oraz regularny jest bardzo istotną kwestią. Niestety biorąc pod uwagę naszą demografię, nie należy spodziewać się wysokich emerytur z systemu państwowego, ZUS-owskiego. Pracownicze Plany kapitałowe będą stwarzały szansę na godną emeryturę. W przyszłości, za 20 – 30 lat, emerytura z ZUS będzie na poziomie 1,5 – 2 tys. zł, należałoby wtedy dodać drugie 2 tys. zł z PPK i kolejne 2 tys. zł z programów III filarowych, takich jak IKE czy IKZE. Dopiero wtedy moglibyśmy mówić o godnym życiu – mówi Adam Gola, prezes Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Pocztylion-Arka.

Nowy obowiązek pracodawcy

Przedsiębiorcy będą zobligowani do utworzenia PPK przeznaczonego dla swoich pracowników. Podstawowa wpłata do programu stanowić będzie element wynagrodzenia, do którego z kolei nie zostaną naliczane dodatkowe składki ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo koszty związane z prowadzeniem PPK stanowić będą równocześnie koszty uzyskania przychodu. Obowiązkowa wpłata podstawowa będzie liczyć 1,5% wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej (jeśli dany pracownik zdecyduje się wejść do programu PPK), natomiast dodatkowa wpłata finansowana przez pracodawcę będzie mogła wynieść maksymalnie 2,5% oraz pełnić funkcję benefitu dla pracowników.

Budowa kapitału

Dodatkowa forma zabezpieczenia emerytury jest głównym powodem wzbudzającym zainteresowanie społeczeństwa tematem PPK. Gromadzenie dodatkowych środków poza systemem ubezpieczeń społecznych, dopłaty z funduszu pracy, a także dbałość o bezpieczeństwo bliskich, ze względu na dziedziczenie oszczędności nieobejmowanych podatkiem spadkowym – jest tematem wielu dyskusji. Pracownik po ukończeniu 60 roku życia ma prawo do jednorazowej wypłaty do 25% środków, następnie pozostałą część funduszu w kolejnych latach wypłaca w postaci renty terminowej. Dodatkowo uczestnik projektu w ciężkiej sytuacji rodzinnej – takiej jak choroba bliskiej osoby, ma możliwość wypłaty części zaoszczędzonych środków.