Straciłeś pracę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy? Jesteś pracownikiem przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem? Weź udział w projekcie realizowanym przez ECORYS Polska i skorzystaj z pomocy w uzyskaniu zatrudnienia w nowym lub już posiadanym zawodzie!

Jeden projekt, wiele możliwości

Głównym celem projektu „Nowe szanse na rynku pracy” jest zapewnienie osobom zwolnionym, przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy narzędzi, które umożliwią im znalezienie ponownego zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy. Udzielone w ramach przedsięwzięcia kompleksowe wsparcie pomoże jego uczestnikom w zaadaptowaniu się do nowego położenia na rynku pracy, rozwinięciu kompetencji oraz wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia i umiejętności. Poza umożliwieniem przejścia do zawodu z branży IT oraz zwiększeniem szansy na zdobycie etatu na łódzkim rynku pracy, projekt wspomagać ma również rozwój przedsiębiorczości wśród jego uczestników, decydujących się na samozatrudnienie.

Szanse dla kogo?

Działania w ramach projektu „Nowe szanse na rynku pracy” skierowane są przede wszystkim do osób pracujących, ale w niepewnej sytuacji zawodowej lub osób zwolnionych z pracy w ostatnim czasie.

Możesz zatem wziąć udział w projekcie, jeżeli jesteś:

  • osobą zwolnioną z pracy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (z przyczyn dotyczących zakładu pracy);
  • pracownikiem przewidzianym do zwolnienia (z przyczyn dotyczących zakładu pracy), znajdujesz się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/ stosunku służbowego lub zostałeś poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy/ stosunku służbowego;
  • pracownikiem zagrożonym zwolnieniem, Twój pracodawca w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących pracowników (ważne: jeśli firma zatrudnia mniej niż dwadzieścia osób) albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych/ organizacyjnych/ produkcyjnych/ technologicznych (niezależnie od liczby zatrudnionych osób).

Do aplikowania szczególnie zachęcamy kobiety, osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, osoby po 54. roku życia, osoby poniżej 30. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami.

Do projektu swoich pracowników może zgłosić również firma, która, przykładowo:

  • jest zmuszona do likwidacji stanowiska, ale ma możliwość przyjęcia swojego pracownika na finansowany ze środków projektu staż na innym stanowisku;
  • dokonała zwolnień/ zwolnienia w ciągu ostatniego roku i chce skierować obecnych pracowników/ pracownika na staż przyuczający do pracy na innym stanowisku, finansowany w ramach projektu.

Szanse na co?

Osoby, które zgłoszą chęć uczestniczenia w projekcie „Nowe szanse na rynku pracy”, wybierać będą jedną z dwu proponowanych ścieżek, mogąc skorzystać ze wsparcia szkoleniowego, skutkującego uzyskaniem kwalifikacji i uprawnień do wykonywania nowego zawodu oraz stażu lub wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Ścieżka I:

Decydujący się na przebranżowienie uczestnicy wybierać będą mogli spośród czterech zawodów z obszaru branży IT:

  • administrator baz danych;
  • administrator sieci komputerowych;
  • grafik komputerowy;

Oprócz stypendium szkoleniowego w łącznej kwocie 997,32 złotych brutto i zwrotu kosztów dojazdów, dla tej grupy osób przewidziano także trzymiesięczne stypendium stażowe wynoszące 1850 złotych brutto za każdy miesiąc stażu.

Ścieżka II:

Dla osób zdecydowanych na samozatrudnienie, oprócz wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia przed dotacją, przewidziano także dotacje w wysokości 23 398 złotych brutto na osobę.

Każda rozpoczęta w ramach projektu działalność gospodarcza trwać powinna przez minimum dwanaście miesięcy od dnia jej zarejestrowania, nie istnieją wymagania dotyczące branży działalności. Istotne jest również to, że osoby ubiegające się o dotacje nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w okresie dwunastu miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Wszelkie informacje, regulaminy oraz dokumenty – na stronie projektu: www.noweszanse.ecorys.pl.